Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Functiemenging

%

2019

CBS BAG - LISA - ABF

51,5

Nederland

53,2

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2019

LISA

169,7

Nederland

151,6

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Hernieuwbare elektriciteit

%

2018

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

3,4

Nederland

18,5

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2018

Research Basisregistraties adressen en gebouwen - ABF

8,2

Nederland

8,6

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

2019

CBS Bevolkingsstatistiek - LISA - ABF

698,5

Nederland

792,1

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

9,1 %

Baten

6.486.957

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16