Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Financiering

Algemeen

Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's onder andere door middel van de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor treasury is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de informatie die direct betrekking heeft op de aankoop van gronden en uitvoering van grote werken/prioriteiten etc. De kwaliteit van de treasuryfunctie is sterk afhankelijk van de informatie welke wordt aangeleverd door de verschillende afdelingen over de planning van hun activiteiten en de financiële gevolgen.

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. De gemeente Edam-Volendam stelt zelf geen rentevisie op maar zal aan de hand van rentevisies van gerenommeerde financiële instellingen haar beleid bepalen.

De ontwikkelingen van de economie op mondiaal niveau hebben invloed op de rentestanden. Met name het beleid van bestuur van de ECB (centrale bank van de EU) is leidend voor de hoogtes van de rentestanden in Nederland. De rente waartegen banken geld kunnen lenen van de ECB is momenteel -0,5 procent, in andere woorden banken betalen om geld te stallen bij de ECB. De Coronacrisis en de aanstaande uittreding van Groot-Britannië uit de EU zorgen voor financiële onrust. De financiële tekorten van de diverse landen en ook de EU lopen op door allerlei steunmaatregelen om de gevolgen van de Corona uitbraak op te vangen.

De historisch lage rentestanden hebben invloed op de rente die de banken vergoeden over de uitstaande tegoeden op de rekening-courant, de termijndeposito’s en natuurlijk ook op de rentetarieven voor leningen. De lage rentestand maakt  het gunstiger om nieuwe leningen(schulden) aan te trekken en minder gunstig om veel liquide middelen in kas te houden. De gemeente heeft in 2019 in voor het laatst een nieuwe langlopende lening aangetrokken.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16