Begroting 2021 Edam-Volendam

Bijlagen

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen * € 1.000

2021

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

-1.784

59

-1.725

0.10

Overhead

-133

0

-133

0.11

Mutaties reserves

0

0

0

0.2

Burgerzaken

-1.206

316

-890

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-655

525

-131

0.4

Overhead

-13.944

1.165

-12.779

0.5

Treasury

-22

325

303

0.61

OZB Woningen

-358

4.226

3.867

0.62

OZB niet-Woningen

-30

2.014

1.984

0.63

Parkeerbelasting

0

148

148

0.64

Belastingen overig

-178

196

19

0.7

Algemene uitkering Gemeentefonds

0

46.917

46.917

0.8

Overige baten en lasten

846

84

930

0.9

VPB Vennootschapsbelasting

-160

0

-160

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.803

1

-2.802

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.051

19

-1.032

2.1

Verkeer en vervoer

-12.952

6.300

-6.652

2.2

Parkeren

-329

28

-300

2.3

Recreatieve havens

-498

362

-136

2.4

Economische haven en waterwegen

-982

541

-441

3.1

Economische ontwikkeling

-121

0

-121

3.3

Bedrijvenloker en bedrijfsregelingen

-52

135

83

3.4

Economische promotie

-249

1.030

781

4.1

Openbaar basisonderwijs

-279

50

-229

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.547

150

-1.397

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.215

335

-880

5.1

Sportbeleid en activering

-531

0

-531

5.2

Sportaccommodaties

-7.849

5.868

-1.981

5.3

Cultuur

-325

17

-308

5.4

Musea

-224

70

-154

5.5

Cultureel erfgoed

-229

42

-186

5.6

Media

-715

0

-715

5.7

Openbaar groen en recreatie

-3.537

765

-2.772

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.621

1.147

-2.474

6.2

Wijkteams

-1.587

108

-1.480

6.3

Inkomensregelingen

-5.360

4.245

-1.115

6.4

Begeleide participatie

-2.635

351

-2.284

6.5

Arbeidsparticipatie

-597

0

-597

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-1.169

8

-1.161

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-3.508

192

-3.316

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-5.640

255

-5.385

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-230

0

-230

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-512

0

-512

7.1

Volksgezondheid

-1.635

0

-1.635

7.2

Riolering

-2.188

3.801

1.613

7.3

Afval

-3.930

4.930

1.000

7.4

Mileubeheer

-816

6

-810

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-241

217

-24

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.408

1.839

431

8.2

Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.)

-4.593

4.783

190

8.3

Wonen en bouwen

-1.969

1.288

-681

Totaal taakvelden incl. mutaties reserves

-94.751

94.858

107

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16