Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Grondbeleid

Beleid

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente invulling heeft gegeven aan haar grondbeleid. In 2018 is de nota Grondbeleid (2018-2022) vastgesteld. De naam van de nota is faciliteren en regisseren, welke ingegeven is uit de primaire doelstelling van het gemeentelijk grondbeleid namelijk:
derden faciliteren in de ontwikkeling van gronden, waarbij de gemeente de rol aanneemt van facilitator, zodat de gewenste plannen worden gerealiseerd.
De keuze voor een facilitair grondbeleid komt voort uit de wens ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk over te laten aan de markt en de rol van de gemeente te beperken tot haar publieke (wettelijke) taken als het vaststellen van het bestemmingsplan met bijbehorende toetsing op de uitvoering, het zorgen voor de voorzieningen van openbaar nut en het verhalen van deze kosten.

Het grondbeleid is ondersteunend voor de realisering van maatschappelijke doelen, waarvan woningbouw de voornaamste is. De gewenste koers op dat onderdeel is vastgelegd in de Woonvisie 2017-2021. Als uitgangspunt is daarin opgenomen:
“Uitgangspunt is een evenwichtige opbouw van bevolking en woningvoorraad, waarbij kwaliteit en variatie met betrekking tot woningaanbod en woonmilieus als centrale opgave voor de toekomst staan.”

De Woonvisie verwoordt het gemeentelijke woonbeleid en vormt de grondslag voor de regie over het woonbeleid door in goed overleg met woningbouwcorporaties, marktpartijen en het maatschappelijk middenveld. De visie bevat een woningbouwprognose waarin de harde en zachte woningbouwplannen zijn opgenomen. Afhankelijk van de marktontwikkelingen wordt deze prognose eveneens periodiek bijgesteld.

Alleen waar dit moet of gewenst is, zal de gemeente kiezen voor een actief grondbeleid waarbij de gemeente de ontwikkelingen zelf ter hand neemt. Voorbeeld hiervan is de Broeckgouw. Soms kiest de gemeente ervoor om de openbare ruimte zelf aan te leggen, terwijl de ontwikkeling zelf door een marktpartij uitgevoerd wordt. Voorbeeld hiervan is de Blokwhere.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16