Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Een groot deel van het geïnvesteerd vermogen van de gemeente staat op, of ligt in de grond van het openbaar gebied. Een eigentijds zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang.
Een tweede wellicht nog belangrijker aspect is, dat de kwaliteit van het openbaar gebied door de inwoners vaak het meest intensief wordt beleefd. Daarom is het van belang dat in de diverse beleids- cq. onderhoudsplannen een kader wordt opgenomen voor het gewenste kwaliteitsniveau. In een deel van deze plannen is het gewenste kwaliteitsniveau niet aangegeven. Voor het vastleggen van kwaliteitsniveaus, bij toekomstig vast te stellen beleids- cq. onderhoudsplannen, zullen daar waar mogelijk de standaard kwaliteitsniveaus voor onderhoud openbare ruimte van de CROW worden gehanteerd. Deze zijn beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van het CROW. Aan dit kwaliteitsniveau kunnen dan inspecties en beheersmaatregelen worden getoetst. Ook kan worden bepaald of het door de raad vastgestelde niveau wordt gerealiseerd en gehandhaafd.

De totale kosten die gepaard gaan met het onderhoud aan kapitaalgoederen beslaan een belangrijk deel van het totale begrotingsbudget. Het is daarom van belang dat periodiek wordt gekeken naar de noodzaak en de timing van de geplande uitgaven in alle onderhoudsplannen. Dat kan betekenen dat in enig begrotingsjaar een geplande uitgave naar voren of naar achteren wordt geschoven, alles uiteraard mits binnen de verantwoorde technische en financiële kaders.

In 2019 heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de wijze waarop de lasten uit de verschillende gemeentelijke onderhoudsplannen worden gedekt. In de oude situatie werden alle kapitaal- en overige exploitatielasten gedekt uit diverse bestemde reserves. Deze reserves werden jaarlijks gevoed met een vaste toevoeging (per reserve berekend op basis van de kapitaallasten uit het verleden en de totale lasten in de toekomst).
In 2019 is door de raad gekozen voor een andere, meer algemeen gehanteerde, wijze van dekking.
In algemene zin zullen de kapitaallasten van nieuwe investeringen en onderhoudslasten voortaan niet meer worden gedekt uit de bestemde reserve, maar als last op de exploitatie drukken. De jaarlijkse vaste toevoeging aan de bestemde reserves komt hierdoor te vervallen en wordt dus eigenlijk ingezet ter dekking van de toekomstige kapitaal- en onderhoudslasten.
De afschrijvingslasten van afgesloten investeringen uit het verleden zullen nog wel worden gedekt uit een nieuw aan te leggen kapitaallastenreserve, zodat deze niet meer op de exploitatie drukken.
Deze kapitaallastenreserve had bij aanvang in 2019 dus een boekwaarde die gelijk was aan de boekwaarde van de resterende afgesloten investeringen uit het verleden en zal uiteindelijk gelijktijdig met het verdwijnen van die oude boekwaarden zijn uitgeput.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele onderhoudsplannen waarover onze gemeente beschikt, waarbij eveneens (mits aanwezig) is aangegeven wat het gewenste onderhoudsniveau is. In de beleidsplannen voor beheer en onderhoud van wegen, bruggen en havens is onderscheid gemaakt in HIOR gebieden (de oude kernen van Edam en Volendam) en de overige gebieden binnen de gemeente.

Groep

Plan

Besluit

Actualisatie

Onderhoudsniveau

gewenst in

Water

Baggerplan 2020-2024

30-1-2020

2025

Legger + 20cm extra

Bruggen 2019-2023

11-4-2019

2024

B/3

Havens 2019-2023

11-4-2019

2024

B/3

Schoeiingen/kademuren 2020-25

16-5-2019

2025

Groen

Groenvoorzieningen

25-6-2020

2025

B (CROW)

Speelruimtebeleid 2020-2029

30-1-2020

2030

Niet vastgesteld

Accommodaties

Overige

Niet vastgesteld

Sport Indoor

Niet vastgesteld

Sport Inrichting

29-9-2011

2016

Niet vastgesteld

Sport Outdoor

24-1-2013

2017

Niet vastgesteld

CAI

16-3-2017

2021

Niet vastgesteld

Wegen

Wegen 2019-2023

11-4-2016

2024

A/2 (BinnenHIOR gebied)

B/3 (Buiten HIOR gebied)

Verlichtingsplan

24-11-2016

2021

Niet vastgesteld

Riolering

Rioleringsplan

15-2-2018

2023

Op basis van schadebeelden

Overig

Afvalbeheer

15-12-2016

2021

Niet vastgesteld

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16