Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van zes financiële kengetallen moet worden opgenomen. De grondslag van deze kengetallen wordt gevormd door een geprognosticeerde eindbalans. De ontwikkeling van deze kengetallen wordt in onderstaande tabel gepresenteerd.

Kengetallen

Rekening 2019

2020

2021

2022

2023

2024

Beoordeling 2021

Netto schuldquote

25,50%

46,35%

69,49%

80,22%

75,46%

70,78%

Prima

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

13,10%

32,88%

56,37%

67,24%

62,97%

58,81%

Prima

Solvabiliteitsratio

61,80%

52,99%

43,90%

39,63%

39,33%

39,07%

Goed

Grondexploitatie

-9,80%

-5,04%

-4,41%

0,00%

0,00%

0,00%

Prima

Structurele exploitatieruimte

4,30%

0,84%

0,36%

-0,14%

-0,13%

0,38%

Prima

Belastingcapaciteit

97,20%

95,64%

98,30%

101,08%

103,79%

104,35%

Goed

Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen

Naast deze kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. Er is geen formeel normeringsinstrument in het kader van financieel toezicht door de provincies. De voorgeschreven kengetallen worden al langere tijd door de provincie Noord-Holland gebruikt bij onder andere financiële stresstesten voor 100.000+ gemeenten. Bij de beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen maken we gebruik van de provinciale normering. Hierin is gesteld dat categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol. Wij sluiten hierbij aan met de classificatie:
A = Prima
B = Goed
C = Matig

Op grond van deze toetsing kan de begroting 2021 financieel geclassificeerd worden als een prima begroting met ook naar de toekomst toe een solide financieel vooruitzicht.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16