Begroting 2021 Edam-Volendam

Bijlagen

Overzicht en verloop reserves en voorzieningen

In deze bijlage treft u een vijftal overzichten aan, te weten:

  • overzicht reserves begrotingsjaar
  • overzicht reserves meerjarig
  • overzicht voorzieningen begrotingsjaar
  • overzicht voorzieningen meerjarig
  • totaaloverzicht reserves en voorzieningen meerjarig

Overzicht reserves begrotingsjaar

Bedragen * € 1.000

Nummer

Naam

2021

Beginsaldo

Onttrekking

Toevoeging

Eindsaldo

095.000

Algemene reserve

15.819

4.873

805

11.750

095.010

Grondexploitatie

1.044

27

0

1.016

095.030

Onderhoud bruggen

3.379

944

582

3.017

095.040

Automatisering

1.068

196

0

871

095.050

Onderhoud inrichting huisvesting

139

28

0

111

095.080

Aanleg 3e ontsluitingsweg

5.775

0

0

5.775

095.090

Onderhoud gemeente-eigendommen

2.545

256

34

2.323

095.100

Stads- en dorpsvernieuwing

60

4

0

56

095.110

Uitvoering baggerwerken

1.850

436

196

1.610

095.150

Huisvesting sporthallen/zalen

400

138

31

294

095.160

Inrichting sporthallen/zalen

462

25

36

473

095.190

Onderhoud buitensportaccommodaties

557

25

0

532

095.200

Individueel loopbaanbudget

0

0

0

0

095.230

Centrale Antenne Installatie

351

71

0

280

095.240

Onderwijshuisvesting

0

0

0

0

095.250

Kosten fiscale controle en ondersteuning

27

0

0

27

095.260

Aanloopkosten brandweerposten

560

0

0

560

095.270

Tractie

2.355

228

0

2.127

095.280

Gemeentelijke huisvesting

2.724

26

0

2.699

095.300

Vaststellingsovereenkomst

641

68

17

590

095.310

Wegenbeheersplan

6.889

4.796

2.152

4.245

095.320

Renovatie Waterdam

1.792

112

2

1.683

095.330

Sociaal-Domein

2.160

821

0

1.340

095.360

Transitiekosten BaanStede

513

0

0

513

095.460

Rekenkamercommissie

35

0

0

35

095.470

Beschoeiingen/walmuren

1.298

95

0

1.203

095.480

Onderhoud havens

1.224

182

111

1.152

095.520

Elektronische dienstverlening

10

0

0

10

095.550

Bovenplanse voorzieningen

0

0

0

0

095.570

Dijkversterking

755

10

0

746

095.600

Sportaccommodatiefonds

2.003

166

27

1.865

095.620

Jeugd en Gezin

152

29

0

123

095.640

Bouw stadion FC Volendam

128

92

0

36

095.670

Speelwerktuigen

681

39

1

643

095.750

Budgetoverheveling

34

0

0

34

095.760

Risicofonds wijksteunpunt

46

0

0

46

095.770

Toeristisch Centrum Volendam

835

103

0

733

095.780

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

56

10

0

46

095.790

Verbouwing Haven 154-156

123

7

0

116

095.810

PX

0

0

0

0

095.820

Verplaatsen markt Volendam

18

6

0

12

095.850

Ontwikkeling gebied Harlingenlaan

1.601

140

3.559

5.020

095.860

Bovenwijkse voorzieningen

1.674

54

0

1.620

095.870

Risico Maria Goretti

500

150

350

700

095.880

Huisvesting 't Nest

0

0

0

0

096.210

Multifunctionele accommodatie (MFA)

4.733

127

0

4.606

096.220

Amortisatie oude gebouwen (MFA)

338

1

0

338

096.250

Infrastructuur nabij MFA

0

0

0

0

096.260

Sportvoorzieningen Oosthuizen

0

0

0

0

096.270

Sportvoorzieningen Kwadijk

0

0

0

0

096.280

Vitalisering dorpskernen

55

4

0

52

096.290

Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim

138

0

0

138

096.300

Parkeervoorzieningen

121

0

0

121

Totaal reserves

67.669

14.285

7.902

61.286

Overzicht reserves meerjarig

Bedragen * € 1.000

Saldo begin jaar

Nummer

Naam

2021

2022

2023

2024

Reserves

095.000

Algemene reserve

15.819

11.750

12.225

12.124

095.010

Grondexploitatie

1.044

1.016

989

962

095.030

Onderhoud bruggen

3.379

3.017

2.658

2.419

095.040

Automatisering

1.068

871

675

479

095.050

Onderhoud inrichting huisvesting

139

111

84

56

095.080

Aanleg 3e ontsluitingsweg

5.775

5.775

5.775

5.486

095.090

Onderhoud gemeente-eigendommen

2.545

2.323

1.899

1.678

095.100

Stads- en dorpsvernieuwing

60

56

56

56

095.110

Uitvoering baggerwerken

1.850

1.610

1.556

1.500

095.150

Huisvesting sporthallen/zalen

400

294

273

238

095.160

Inrichting sporthallen/zalen

462

473

461

471

095.190

Onderhoud buitensportaccommodaties

557

532

522

477

095.200

Individueel loopbaanbudget

0

0

0

0

095.230

Centrale Antenne Installatie

351

280

213

147

095.240

Onderwijshuisvesting

0

0

0

0

095.250

Kosten fiscale controle en ondersteuning

27

27

27

27

095.260

Aanloopkosten brandweerposten

560

560

523

485

095.270

Tractie

2.355

2.127

1.904

1.710

095.280

Gemeentelijke huisvesting

2.724

2.699

2.673

2.647

095.300

Vaststellingsovereenkomst

641

590

540

490

095.310

Wegenbeheersplan

6.889

4.245

1.604

1.206

095.320

Renovatie Waterdam

1.792

1.683

1.573

1.463

095.330

Sociaal-Domein

2.160

1.340

1.164

1.164

095.360

Transitiekosten BaanStede

513

513

513

513

095.460

Rekenkamercommissie

35

35

35

35

095.470

Beschoeiingen/walmuren

1.298

1.203

1.116

1.029

095.480

Onderhoud havens

1.224

1.152

1.080

1.031

095.520

Elektronische dienstverlening

10

10

10

10

095.550

Bovenplanse voorzieningen

0

0

0

0

095.570

Dijkversterking

755

746

736

727

095.600

Sportaccommodatiefonds

2.003

1.865

1.753

1.641

095.620

Jeugd en Gezin

152

123

94

65

095.640

Bouw stadion FC Volendam

128

36

-60

-85

095.670

Speelwerktuigen

681

643

609

574

095.750

Budgetoverheveling

34

34

34

34

095.760

Risicofonds wijksteunpunt

46

46

46

46

095.770

Toeristisch Centrum Volendam

835

733

630

528

095.780

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

56

46

37

27

095.790

Verbouwing Haven 154-156

123

116

109

102

095.810

PX

0

0

0

0

095.820

Verplaatsen markt Volendam

18

12

6

6

095.850

Ontwikkeling gebied Harlingenlaan

1.601

5.020

4.884

4.748

095.860

Bovenwijkse voorzieningen

1.674

1.620

1.566

1.512

095.870

Risico Maria Goretti

500

700

625

500

095.880

Huisvesting 't Nest

0

0

0

0

096.210

Multifunctionele accommodatie (MFA)

4.733

4.606

4.479

4.352

096.220

Amortisatie oude gebouwen (MFA)

338

338

337

336

096.250

Infrastructuur nabij MFA

0

0

0

0

096.260

Sportvoorzieningen Oosthuizen

0

0

0

0

096.270

Sportvoorzieningen Kwadijk

0

0

0

0

096.280

Vitalisering dorpskernen

55

52

52

52

096.290

Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim

138

138

138

138

096.300

Parkeervoorzieningen

121

121

121

121

Totaal reserves

67.669

61.286

56.342

53.328

Overzicht voorzieningen begrotingsjaar

Nummer

Bedragen * 1.000

2021

Naam

Beginsaldo

Onttrekking

Toevoeging

Eindsaldo

097.010

Dubieuze debiteuren

189

0

0

189

097.020

Uitgifte eigen graven

244

0

0

244

097.030

Tijdelijke afkoop onderhoud graven

212

70

66

208

097.130

Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders

2.574

33

4

2.545

097.190

Nog te maken kosten grondcomplexen

135

0

0

135

097.270

Dirk van Sliekerfonds

255

0

1

257

097.300

G.R.P.

7.235

648

0

6.588

097.380

Verlies complex Blokwhere

346

0

0

346

097.400

Rente Nazorggelden

954

0

41

995

097.490

APPA

56

0

0

56

097.510

PX

1.100

0

110

1.210

Totaal voorzieningen

13.299

751

222

12.770

Overzicht voorzieningen meerjarig

Bedragen * € 1.000

Saldo begin jaar

Nummer

Naam

2021

2022

2023

2024

Voorzieningen

097.010

Dubieuze debiteuren

189

189

189

189

097.020

Uitgifte eigen graven

244

244

244

244

097.030

Tijdelijke afkoop onderhoud graven

212

208

202

196

097.130

Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders

2.574

2.545

2.515

2.485

097.190

Nog te maken kosten grondcomplexen

135

135

135

135

097.270

Dirk van Sliekerfonds

255

257

258

259

097.300

G.R.P.

7.235

6.588

6.031

5.478

097.380

Verlies complex Blokwhere

346

346

346

346

097.400

Rente Nazorggelden

954

995

1.036

1.077

097.490

APPA

56

56

56

56

097.510

PX

1.100

1.210

1.320

1.430

Totaal voorzieningen

13.299

12.770

12.330

11.894

Totaaloverzicht reserves en voorzieningen meerjarig

Bedragen * € 1.000

Saldo begin jaar

2021

2022

2023

2024

Totaal algemene reserves

15.819

11.750

12.225

12.124

Totaal bestemde reserves

51.851

49.535

44.117

41.204

Totaal voorzieningen

13.299

12.770

12.330

11.894

Totaal reserves en voorzieningen

80.968

74.056

68.672

65.222

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16