Begroting 2021 Edam-Volendam

Bestuur

Algemeen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2015 is de coalitie, bestaande uit Lijst KRAS, VVD, CDA en Zeevangs Belang aan de slag gegaan met het realiseren van het programmaplan 2016-2022. In 2018 is het programmaplan geactualiseerd.

Edam-Volendam is een transparante en democratische overheid. Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W en de dorps- en wijkraden hun rol. De rekenkamer kijkt kritisch mee naar het beleid en de uitvoering daarvan door de ambtelijke organisatie.

Het programma Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Edam-Volendam zorgt voor een Gewoon Goede dienstverlening. We streven ernaar de dienstverlening efficiënt en effectief te laten zijn, benaderbaar, tijdig en helder. Binnen het programma valt ook participatie en dorps- en wijkraden, de informatiebeveiliging en privacy, gemeentelijke huisvesting en intergemeentelijke samenwerking.

Dienstverlening en participatie zijn twee belangrijke pijlers in de verhouding tussen overheid en inwoners / ondernemers. De afgelopen tijd hebben we verschillende (landelijke) ontwikkelingen meegemaakt waarbij inwoners en ondernemers vragen stellen over de rol en positie van de overheid. Denk daarbij aan de protesten tegen vaccinatie, regelgeving voor de agrarische sector, de maatregelen om de corona crisis te beheersen en de huidige “black lives matter” beweging. Mensen zetten zich soms af tegen een overheid om inhoudelijke of principiële redenen, maar we merken ook dat mensen eigenbelang soms voorrang willen geven boven het algemeen belang. En dan ontstaat makkelijk een discussie over de rol van de overheid. Voor de gemeente is het bewaken van individuele vrijheden een groot goed, maar is ook het bewaken van het algemeen belang een essentieel onderdeel van onze rol.

We streven ernaar om bij nieuwe ontwikkelingen of maatregelen die wij als overheid moeten nemen snel met onze inwoners en ondernemers in gesprek te gaan, om samen te bespreken hoe we dingen mogelijk kunnen maken, lokale kennis kunnen benutten en eventuele maatregelen acceptabel kunnen houden voor de meeste belanghebbenden. Participatie en dienstverlening zijn binnen de overheid al ‘oude’ begrippen, maar zijn zelden actueler geweest dan nu.

Lasten, baten en saldo

Lasten

15.746.906

16,6 %

Baten

1.277.735

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16