Begroting 2021 Edam-Volendam

Bestuur

Speerpunten

Intergemeentelijke samenwerking

Portefeuillehouder: Lieke Sievers, Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De samenwerkingsverbanden waaraan Edam-Volendam deelneemt zijn divers. Er is sprake van veel bestuurlijke drukte. In allerlei samenwerkingsverbanden is sprake van een actuele dynamiek. Het college hanteert een aantal criteria bij haar positiebepaling. Ze willen hierbij een volwaardige rol vervullen, goede relaties met de buurgemeenten onderhouden, vroegtijdig geïnformeerd zijn en aan tafel te zitten, met zo weinig mogelijk bestuurlijke drukte en structuren, met aandacht voor de diverse overlappingen.

Nadere toelichting

Binnen de deelregio Zaanstreek-Waterland van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt vanaf 1 januari 2017 samengewerkt op een aantal deelterreinen. Er is een gezamenlijke visie vastgesteld, die eind 2020 zal worden geactualiseerd in een programma voor de komende jaren. Onze gemeente is trekker van twee beleidsterreinen, te weten economie, recreatie en toerisme (wethouder Schutt is voorzitter van het bestuurdersoverleg economie c.a. in Zaanstreek-Waterland en bovendien afgevaardigde vanuit onze regio naar het bestuurdersoverleg MRA), en de burgemeester is voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Landschap en daarmee tevens lid van de Regiegroep MRA. Wethouder Tuijp is lid van het dagelijks bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Het regionale programma Zorg en Veiligheid (Allen voor Eén) wordt bestuurlijk getrokken door de burgemeester i.s.m. de wethouder Zorg van Zaanstad. Edam-Volendam levert sinds 2020 de coördinerend gemeentesecretaris regionale samenwerking en de regionaal coördinerend secretaris voor de RES. Edam-Volendam levert tevens het ambtelijk secretariaat voor het regionale Ambtelijk Coördinatieteam (ACT) en het overleg van gemeentesecretarissen.

De MRA heeft in 2020 de MRA Actieagenda 2.0 gelanceerd, waarin de nieuwe uitgangspunten voor de samenwerking in de MRA worden gepresenteerd. Voor de regio Zaanstreek-Waterland wordt eind 2020 een propositie vastgesteld, waarin wordt beschreven wat de MRA voor de regio Zaanstreek-Waterland betekent, maar ook wat de MRA van onze regio mag verwachten.
Tweemaandelijks wordt de Raad op de hoogte gesteld van de bestuurdersoverleggen die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken?

  1. Goede onderlinge relaties met mede-overheden.
  2. Actief bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen c.q. het voortouw nemen.
  3. Vroegtijdig geïnformeerd zijn over voor Edam-Volendam relevante ontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Actief deelnemen aan regionale ontwikkelingen
  • Bestuurlijk participeren aan platform- en portefeuillehoudersoverleggen
  • Uitvoering geven aan convenant met MRA
  • Participeren in de regionale ontwikkeling van de RES, deelnemen aan de Corridorstudie A7 alsmede de doorontwikkeling van de 'Hoornse Lijn' en Bereikbaar Waterland.
  • Actief betrokken bij de Vervoerregio, GGD Zaanstreek-Waterland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 'Allen voor een' en in de Regioraad.
  • Ambtelijke ondersteuning in de regio.   

Wat mag het kosten?

De lasten maken integraal onderdeel uit van de begroting van dit programma. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd. De bijdrage aan de MRA bedraagt  € 1,53 per inwoner per jaar.

Lasten, baten en saldo

Lasten

15.746.906

16,6 %

Baten

1.277.735

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16