Begroting 2021 Edam-Volendam

Bijlagen

Geprognosticeerde meerjarenbalans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

In de prognose zitten veel aannames omdat de toekomstige mutaties ongewis zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2019. Onderstaand wordt per jaarschijf de geprognosticeerde eindbalans gepresenteerd.

Bedragen * € 1.000

Activa

2020

2021

2022

2023

2024

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

110.719

122.103

120.828

114.657

109.317

Financiële vaste activa

12.001

11.735

11.460

11.196

10.933

Totaal vaste activa

122.720

133.838

132.288

125.853

120.250

Voorraden

-4.056

-3.552

0

0

0

Uitzettingen

7.785

7.785

7.785

7.785

7.785

Overlopende activa

1.780

1.780

1.780

1.780

1.780

Totaal vlottende activa

5.509

6.013

9.565

9.565

9.565

TOTAAL ACTIVA

128.229

139.851

141.853

135.418

129.815

Passiva

2020

2021

2022

2023

2024

Eigen vermogen

67.951

61.393

56.219

53.258

50.715

Voorzieningen

13.299

12.770

12.330

11.894

11.641

Vaste schuld

17.517

15.512

13.507

11.602

10.097

Totaal vaste passiva

98.767

89.675

82.066

76.754

72.453

Vlottende schuld

25.112

45.826

55.447

54.314

53.012

Overlopende passiva

4.350

4.350

4.350

4.350

4.350

Totaal vlottende passiva

29.462

50.176

59.797

58.664

57.362

TOTAAL PASSIVA

128.229

139.851

141.853

135.418

129.815

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16