Begroting 2021 Edam-Volendam

Financiën

Overzicht baten en lasten

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Jaarrekening

Lop. begr.

Begroting

Meerjarenraming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

1.01

Algemeen bestuur

-560

-603

-609

-599

-611

-623

1.02

Dagelijks bestuur

-1.455

-803

-837

-860

-874

-887

1.03

Regionale samenwerking

-76

-222

-196

-199

-177

-180

1.04

Rekenkamer

-29

-37

-38

-38

-39

-40

1.05

Burgerparticipatie

-68

-128

-123

-59

-60

-60

1.06

Communicatie en voorlichting

-285

-442

-386

-388

-406

-412

1.07

Overhead

-13.212

-12.938

-13.207

-12.863

-12.882

-13.052

Totaal Lasten

-15.685

-15.172

-15.397

-15.008

-15.048

-15.255

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

-80

-122

-133

-136

-139

-141

2.02

APV en bijzondere wetten

-264

-288

-209

-215

-220

-224

2.03

Integrale Veiligheid

-998

-1.124

-850

-857

-872

-884

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

-2.587

-2.809

-2.803

-2.923

-2.942

-2.981

2.05

KCC/Burgerzaken

-1.201

-1.183

-1.313

-1.338

-1.366

-1.395

Totaal Lasten

-5.130

-5.526

-5.308

-5.470

-5.539

-5.626

3.01

Economische zaken en toerisme

-349

-429

-370

-347

-360

-369

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

-243

-338

-254

-241

-270

-253

3.04

Omgevingsprogramma

-501

-1.534

-813

-798

-778

-792

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

-509

-521

-516

-512

-523

-533

3.06

Wonen

-123

-107

-112

-113

-115

-117

3.07

Stedelijke vernieuwing

-6

-189

-198

-197

-196

-195

3.08

Omgevingsvergunning

-1.219

-1.234

-1.343

-1.046

-1.076

-1.097

3.09

Bouw- en woningtoezicht

-261

-221

-194

-201

-208

-215

3.10

Grondexploitatie

-13.148

-4.838

-3.788

-149

-89

0

3.11

Overige gronden

-316

-324

-244

-474

-525

-630

Totaal Lasten

-16.674

-9.735

-7.833

-4.077

-4.139

-4.201

4.01

Wegen, paden, pleinen

-2.375

-6.659

-6.618

-6.749

-5.217

-5.134

4.02

Openbare verlichting

-371

-420

-795

-867

-862

-865

4.03

Straatreiniging

-536

-676

-865

-871

-884

-897

4.04

Gladheidsbestrijding

-37

-85

-197

-229

-202

-203

4.05

Bruggen

-256

-796

-1.051

-1.050

-944

-918

4.06

Verkeer

-407

-463

-694

-701

-708

-750

4.07

Havens

-344

-347

-387

-385

-367

-370

4.08

Waterhuishouding

-454

-624

-786

-687

-708

-726

4.09

Markten en standplaatsen

-68

-61

-52

-53

-48

-48

4.10

Centrale Antenne Installatie

-941

-819

-892

-947

-957

-968

4.11

Groenvoorzieningen

-2.799

-3.092

-2.567

-2.663

-2.678

-2.762

4.12

Kermissen en volksfeesten

-183

-244

-288

-292

-296

-301

4.13

Afvalstoffen

-3.990

-3.986

-3.930

-4.186

-4.218

-4.218

4.14

Riolering

-2.101

-1.702

-2.188

-2.472

-2.626

-2.730

4.15

Parkeren

-155

-276

-329

-331

-334

-337

Totaal Lasten

-15.016

-20.251

-21.638

-22.484

-21.048

-21.229

5.01

Maatwerkvoorziening (WMO)

-1.172

-1.022

-1.169

-1.182

-1.190

-1.197

5.02

Maatwerkdienstverlening 18+

-3.169

-3.432

-3.508

-3.622

-3.634

-3.647

5.03

Maatwerkdienstverlening 18-

-5.627

-4.920

-5.640

-5.624

-5.592

-5.601

5.04

Geëscaleerde zorg

-610

-577

-742

-742

-742

-742

5.05

Arbeidsmarktinstrumenten

-3.100

-3.260

-3.258

-3.274

-3.321

-3.306

5.06

Fraudebestrijding/-preventie

0

-5

-5

-5

-5

-5

5.07

Inkomensvoorziening

-4.750

-4.297

-4.607

-4.613

-4.614

-4.624

5.08

Bijzondere Bijstand

-482

-533

-531

-534

-537

-541

5.09

Minimabeleid

-201

-224

-217

-220

-223

-225

5.10

Nazorg Nieuwjaarsbrand

-302

-318

-325

-335

-326

-326

5.11

Toegang

-2.691

-2.996

-3.285

-3.254

-3.278

-3.294

5.12

Jeugd Kansrijk

-1.271

-1.231

-1.338

-1.388

-1.399

-1.412

5.13

Jeugd en WMO Algemeen

-2.449

-2.910

-2.583

-2.475

-2.346

-2.351

5.14

Gezondheidszorg

-313

-346

-397

-411

-435

-442

5.15

Verslavingsbeleid

-117

-145

-151

-152

-153

-153

5.16

Onderwijshuisvesting

-1.396

-1.654

-1.547

-1.601

-1.589

-1.783

5.17

Bewegingsonderwijs

-204

-254

-279

-280

-283

-287

5.18

Subsidies sportactiviteiten

-118

-163

-165

-168

-171

-171

5.19

Sportstimulering

-426

-358

-365

-504

-515

-521

5.20

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

-1.264

-1.719

-1.753

-1.881

-1.930

-1.902

5.21

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

-722

-908

-1.171

-1.137

-1.195

-1.220

5.22

Zwembaden

-832

-851

-911

-895

-942

-902

5.23

Stadion FC Volendam

-381

-365

-381

-397

-365

-359

5.24

Kunst en Cultuur

-356

-624

-523

-545

-524

-529

5.25

Openbare Bibliotheken

-641

-653

-662

-672

-683

-683

5.26

Media

-53

-53

-53

-53

-54

-54

5.27

Recreatie

-279

-466

-596

-604

-607

-622

5.28

Ongediertebestrijding

-2

-2

-2

-2

-3

-3

5.29

Begraafplaatsen

-204

-210

-233

-237

-233

-236

5.30

Burgerparticipatie (tijdelijk)

0

0

0

0

0

0

Totaal Lasten

-33.130

-34.495

-36.397

-36.807

-36.889

-37.139

6.01

Beleggingen en treasury

-125

-251

-22

170

299

361

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

-292

-421

-404

-411

-418

-425

6.03

Overige belastingen

-209

-176

-178

-181

-185

-188

6.05

Beheer Overige Gebouwen

-276

-319

-290

-390

-382

-397

6.06

Controle gemeentefinanciën

-114

-126

-103

-105

-107

-109

6.07

Overige baten en lasten

-14

-231

720

406

108

108

Totaal Lasten

-1.030

-1.524

-277

-512

-685

-650

Totaal Lasten

-86.666

-86.704

-86.849

-84.356

-83.348

-84.100

Baten

1.02

Dagelijks bestuur

47

33

33

34

34

34

1.07

Overhead

252

1.143

0

0

0

0

Totaal Baten

299

1.176

33

34

34

34

2.02

APV en bijzondere wetten

18

18

19

19

19

19

2.03

Integrale Veiligheid

182

90

0

0

0

0

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

0

59

0

0

0

0

2.05

KCC/Burgerzaken

444

323

316

321

326

330

Totaal Baten

644

490

335

340

345

350

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

5

4

4

4

4

4

3.04

Omgevingsprogramma

0

470

0

0

0

0

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

8

0

0

0

0

0

3.06

Wonen

2

2

2

2

2

2

3.08

Omgevingsvergunning

1.016

845

956

1.068

1.084

1.095

3.10

Grondexploitatie

14.284

5.957

4.783

833

120

0

3.11

Overige gronden

1.148

384

337

339

342

345

Totaal Baten

16.462

7.662

6.081

2.245

1.552

1.446

4.01

Wegen, paden, pleinen

212

113

140

141

142

144

4.02

Openbare verlichting

20

25

25

25

25

25

4.03

Straatreiniging

42

50

50

50

50

50

4.04

Gladheidsbestrijding

0

6

1

1

1

1

4.05

Bruggen

21

15

15

15

15

15

4.06

Verkeer

3

66

121

121

121

121

4.07

Havens

145

175

178

181

183

185

4.08

Waterhuishouding

0

0

0

0

0

0

4.09

Markten en standplaatsen

122

127

129

131

133

135

4.10

Centrale Antenne Installatie

1.663

1.669

1.738

1.779

1.819

1.859

4.11

Groenvoorzieningen

227

273

266

279

279

279

4.12

Kermissen en volksfeesten

219

215

215

215

215

215

4.13

Afvalstoffen

4.195

4.413

4.872

5.254

5.619

5.723

4.14

Riolering

3.268

3.488

3.801

4.176

4.328

4.413

4.15

Parkeren

174

162

148

148

149

150

Totaal Baten

10.310

10.796

11.697

12.515

13.079

13.315

5.01

Maatwerkvoorziening (WMO)

8

9

8

8

8

8

5.02

Maatwerkdienstverlening 18+

197

160

192

195

195

195

5.05

Arbeidsmarktinstrumenten

541

197

150

150

150

150

5.07

Inkomensvoorziening

4.434

4.209

4.185

4.181

4.172

4.172

5.08

Bijzondere Bijstand

51

40

60

60

60

60

5.10

Nazorg Nieuwjaarsbrand

137

154

150

150

150

151

5.11

Toegang

105

15

15

15

15

15

5.12

Jeugd Kansrijk

303

333

335

337

337

337

5.13

Jeugd en WMO Algemeen

534

668

533

475

478

480

5.16

Onderwijshuisvesting

55

55

59

54

54

54

5.17

Bewegingsonderwijs

0

25

50

51

52

53

5.20

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

595

713

715

864

870

870

5.21

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

144

215

221

223

225

227

5.22

Zwembaden

232

141

151

153

156

158

5.23

Stadion FC Volendam

504

465

468

475

482

490

5.24

Kunst en Cultuur

15

73

59

59

59

60

5.27

Recreatie

59

74

83

84

84

84

5.29

Begraafplaatsen

182

207

209

212

213

215

5.30

Burgerparticipatie (tijdelijk)

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

8.097

7.752

7.643

7.747

7.761

7.779

6.01

Beleggingen en treasury

448

330

325

325

325

325

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

5.899

6.049

6.240

6.414

6.552

6.681

6.03

Overige belastingen

917

1.053

1.225

1.391

1.524

1.645

6.04

Algemene uitkering

43.820

45.037

46.917

48.053

48.864

49.805

6.05

Beheer Overige Gebouwen

74

74

75

225

228

232

6.07

Overige baten en lasten

680

12

0

0

0

0

Totaal Baten

51.839

52.555

54.784

56.408

57.494

58.687

Totaal Baten

87.651

80.432

80.573

79.290

80.264

81.610

Totaal programma's vóór mutaties reserves

985

-6.272

-6.276

-5.067

-3.084

-2.490

Toevoeging reserves

-20.100

-4.683

-7.902

-3.781

-3.208

-3.208

Onttrekking reserves

19.115

11.237

14.285

8.725

6.221

6.051

Totaal na mutaties reserves

0

282

107

-123

-70

354

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16