Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Lokale heffingen

Algemeen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt in grote lijnen weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.
Het fiscale instrumentarium van de gemeente is opgebouwd uit belastingen en rechten (of retributies), tezamen aangeduid als heffingen. Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels worden geheven. Rechten (of retributies) zijn betalingen die door de overheid worden gevorderd voor een individueel bewezen dienst.

Overzicht belastingmaatregelen 2021

Voor de belastingen en rechten wordt voor 2021 over het algemeen een inflatiecorrectie toegepast van 1,5%. Voor de onroerendezaakbelastingen wordt een inflatiecorrectie toegepast van 1,5%. Voor het verkrijgen van extra inkomsten wordt voor de toeristenbelasting een extra opslag toegepast van € 100.000. Voor de afvalstoffenheffing wordt een inflatiecorrectie toegepast van 1,5% met een opslag van 5,8% voor een gefaseerde  toegroei naar een volledige kostendekking. Ook voor de leges omgevingsvergunning wordt een inflatiecorrectie toegepast van 1,5%. Voor de rioolheffingen wordt conform het door de gemeenteraad in februari 2018 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) een stijging van 2,5% exclusief inflatie toegepast. Inclusief inflatie stijgen de rioolheffingen met 4%. Gestreefd wordt naar een kostendekking van 100%.

Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit de lokale heffingen zijn geraamd als dekkings-
middelen in de begroting. Het totaal van de inkomsten neemt in 2021 ten opzichte van 2020 toe met
€ 1.239.243 (7,6%).

Bedragen * € 1.000

Belastingsoort

Rekening
2019

Begroting 2020
dynamisch

Begroting
2021

Leges andere vergunningen

18

18

19

Leges Naturalisatie

20

17

17

Leges Burgerlijke Stand

34

51

52

Leges Baliewerkzaamheden / BRP

6

6

7

Leges Reisdocumenten

168

66

67

Leges Rijbewijzen

202

160

151

Leges Verklaring Goed Gedrag

13

21

22

Leges Omgevingsvergunningen

1.016

845

956

Leges Parkeerontheffingen

50

47

47

Leges Opbreekvergunningen

124

85

86

Bruggeld

0

0

0

Marktgeld

82

116

118

Havengeld

35

42

43

Afvalstoffenheffing

3.739

4.106

4.478

Reinigingsrechten

237

152

239

Rioolheffing Eigenaren niet-woningen

321

323

335

Rioolheffing Eigenaren woningen

2.886

2.915

3.092

Rioolheffingen Gebruikers

54

83

71

Parkeerbelasting

123

115

248

Leges Invalidenparkeerkaarten

8

9

8

Grafrechten incl. algemeen onderhoud

87

97

98

Grafrechten afkoop algemeen onderhoud

21

40

40

OZB Eigenaren woningen

4.008

4.060

4.226

OZB Eigenaren niet-woningen

1.891

1.144

1.160

OZB Gebruikers niet-woningen

0

845

854

Hondenbelasting

134

129

133

Precariobelasting

30

33

33

Toeristenbelasting

647

781

937

Watertoeristenbelasting

77

80

92

Totaal

16.031

16.387

17.626

 
Het merendeel van de lokale inkomsten in 2021 bestaat uit de onroerendezaakbelastingen (35%), reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) (27%) en rioolheffing eigenaren (19%).

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Edam-Volendam heeft voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing een kwijtscheldingsregeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de beide belastingen voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding € 85.000.

Inkomsten lokale heffingen 2021

1

100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16