Begroting 2021 Edam-Volendam

Bestuur

Speerpunten

Participatie en dorpsraden

Portefeuillehouder Samenleving: Vincent Tuijp
Portefeuillehouder Participatie: Hans Schütt

Coalitieakkoord

Participatie & dorpsraden

Wijk- en dorpsraden spelen een belangrijke rol tussen inwoners en gemeente. Deze vorm van burgerparticipatie zal ook in de toekomst verder aangemoedigd worden.
Doelen:

 • Een goede samenwerking waarin gemeente en burger(initiatieven) elkaar weten te vinden en versterken
 • Gevraagde en ongevraagde adviezen vanuit de kernen
 • Podium voor voorlichting

Nadere toelichting

Participatie (binnen de kaderstellende rol van de raad) speelt een steeds belangrijkere rol in beleidsontwikkeling en uitvoering.

De Omgevingswet nodigt mensen nadrukkelijk uit deel te nemen aan het opstellen van een omgevingsvisie. Bij onderhoud van wegen en groen worden omwonenden betrokken en ook bij sociale beleidsontwikkeling hebben inwoners een stem.

Participatie speelt breed binnen de gemeente (inwoners en ondernemers), wordt zoveel mogelijk multidisciplinair benaderd en is tegelijkertijd maatwerk. Per onderwerp moet worden bekeken welke vorm het beste past. De nota participatie wordt nauw gelinkt aan de communicatievisie.

Participatie is van oorsprong vooral overheidsparticipatie. De inspraak in het Sociale Domein is inmiddels  gedeeltelijk geformaliseerd:

 • in 2016 is de Verordening Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld,
 • in 2017 is de Koepel Sociaal Domein geïnstalleerd. Deze Koepel geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat over gemeentelijke activiteiten in de samenleving,
 • voor vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties organiseert de gemeente netwerkbijeenkomsten,
 • de voorzitters of bestuursleden van de belangenverenigingen hebben elk kwartaal de gelegenheid om met de gemeente in gesprek te gaan (ter versterking van de  vitaliteit van de dorpskernen),
 • initiatiefnemers kunnen zich tot de gemeente wenden om hierover met de gemeente in gesprek te gaan.

In 2020 is de visie Participatie Edam-Volendam 2020 door de raad vastgesteld. Met deze visie beschrijft de gemeente welke spelregels zij wil hanteren. Er wordt ruimte geboden aan participatie in een vroeg stadium voordat plannen verder gestalte krijgen. De visie Participatie sluit aan bij de Omgevingswet die naar verwachting 2021 ingaat. In de toekomst zijn initiatiefnemers (dat kunnen projectontwikkelaars zijn maar ook de gemeente) verantwoordelijk voor het participatieproces. De gemeente faciliteert daarbij onder meer met een leidraad en met voorbeelden van participatie.

Wat willen we bereiken?

Wij gaan inwoners en hun vertegenwoordigers, bedrijven,(wettelijke)adviesraden en organisaties betrekken bij de totstandkoming van beleid en plannen van de gemeente en ruimte bieden om initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren en te faciliteren. Daarbij maken wij optimaal gebruik van hun eigen  kracht en sluiten aan op overleg structuren die in het verleden al hun succes hebben bewezen zoals het periodieke overleg met de Participatieraad dat is gebouwd op:

 • Vroegtijdige uitwisseling van informatie,
 • Vroegtijdige betrokkenheid bij beleidsontwikkeling,
 • Heldere en duidelijke communicatie en afspraken over de werkwijze,
 • Gelijkwaardigheid van partijen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Wij stimuleren burgerinitiatieven
 • Wij versterken de burgerparticipatie vanuit de directe leefomgeving,
 • Burgerparticipatie wordt gestimuleerd door projectmatige aanpak,
 • Wij formaliseren de burgerparticipatie.

Wat mag het kosten?

Budgetten dorps- en wijkraden staan opgenomen in programma 1. Initiatieven van inwoners voor hun eigen leefomgeving worden aangemoedigd, er is hiertoe met ingang van 2020 een structureel budget voor de kernen en wijken. De gemeente zal op een webpagina participatie informatie geven over de mogelijkheden.

Lasten, baten en saldo

Lasten

15.746.906

16,6 %

Baten

1.277.735

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16