Begroting 2021 Edam-Volendam

Bestuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

Jaarrekening

Begroting

Meerjarenraming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.01

Algemeen bestuur

-560

-603

-609

-599

-611

-623

1.02

Dagelijks bestuur

-1.455

-803

-837

-860

-874

-887

1.03

Regionale samenwerking

-76

-222

-196

-199

-177

-180

1.04

Rekenkamer

-29

-37

-38

-38

-39

-40

1.05

Burgerparticipatie

-68

-128

-123

-59

-60

-60

1.06

Communicatie en voorlichting

-285

-442

-386

-388

-406

-412

1.07

Overhead

-13.212

-12.938

-13.207

-12.863

-12.882

-13.052

Totaal Lasten

-15.685

-15.172

-15.397

-15.008

-15.048

-15.255

1.02

Dagelijks bestuur

47

33

33

34

34

34

1.07

Overhead

252

1.143

0

0

0

0

Totaal Baten

299

1.176

33

34

34

34

Totaal vóór mutaties reserves

-15.386

-13.996

-15.364

-14.974

-15.015

-15.221

Toevoeging reserves

-2.124

-373

-350

0

0

0

Onttrekking reserves

349

530

1.244

435

413

384

Totaal na mutaties reserves

-17.162

-13.839

-14.469

-14.538

-14.602

-14.837

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Procedure

ICT Ontwikkelingen gemeente

-237

0

0

0

a

Vrijheid

0

0

0

0

a

OMB Toevoegingen reserve nieuw stadskantoor laten vervallen

288

288

288

288

a

OMB Anterieure overeenkomsten

265

100

100

100

a

OMB Aframen inhuur Inkoop/incidentele lasten uit AR

160

60

0

0

a

OMB Veiligheid

120

0

0

0

a

ICT Ontwikkelingen gemeente
Het takenpakket van de gemeente is dynamisch. De uitbreidingen die noodzakelijk zijn in de ondersteuning op ICT gebied worden in dit voorstel deels al gecompenseerd met het niet opvullen van enkele vacatures op de vaste formatie. Momenteel loopt een onderzoek van een extern bureau om antwoord te krijgen op de vraag of de lopende Informatiestrategie nog adequaat is en of de gemeentelijke organisatie hiervoor voldoende is ingericht. De kosten voor het aanvullende functioneel beheer kunnen vooralsnog alleen in 2021 geraamd worden in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de ICT functie.

Vrijheid
De intentie is om in 2021 extra stil te staan bij wat Vrijheid voor ons betekent. Dat werd dit jaar nog duidelijker, door de corona-crisis met alle beperkingen. Dit zal een apart project zijn. Over de nadere invulling hiervan wordt nog nagedacht. De financiële effecten daarvan zullen in de begroting 2021 worden meegenomen. In 2021 worden ook de voorbereidingen getroffen voor de viering van de eerste Vrije Statenverkiezing in 1572. In 2022 is het 450 jaar geleden dat Edam aanwezig was bij deze eerste Vrije Statenvergadering en daarmee de start van de Rechtsstaat zoals wij die nu kennen. Voorgesteld wordt een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar te stellen hiervoor ten laste van de Algemene reserve.

OMB Toevoegingen reserve nieuw stadskantoor laten vervallen
De structurele dotatie aan de reserve Nieuw Stadskantoor kan gestopt worden. Hierdoor verhoogt het saldo van de begroting structureel met € 288.000

OMB Anterieure overeenkomsten
Vanuit het Ruimtelijk Planproces wordt de aan het project bestede personele uren aan de initiatiefnemer doorbelast door middel van een anterieure overeenkomst. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. Voor 2021 is het bedrag op basis van getekende overeenkomsten geraamd op € 265.000. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 is uitgegaan van een stelpost van € 100.000 per jaar. Deze baten verhogen het saldo begroting in 2021 met € 265.000 en vanaf 2022 tot en met 2024 met € 100.000 per jaar.

OMB Aframen inhuur Inkoop/incidentele lasten uit AR
De kosten van inhuur zijn in 2021 voor € 110.000 incidenteel en kunnen daardoor gedekt worden uit de Algemene Reserve. Daarnaast kan er in 2021 en in 2022 respectievelijk € 50.000 en € 60.000 aan kosten externe inhuur afgeraamd worden. Er is inmiddels afscheid genomen van externe medewerkers inkoop.

OMB Veiligheid
Door de coronacrisis is het takenpakket van de boa’s veranderd. De verwachting is dat dit ook in 2021 zo zal zijn. Omdat de kosten van Corona apart worden gedekt uit de AR en niet via de lopende begroting, kan ongeveer een derde deel van de inzet van boa’s eveneens uit de AR worden gedekt. Dit heeft in 2021 een positief effect op het begrotingssaldo van  € 120.000.

Nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Nieuwe investering 'Stadskantoor: Vaste sanitairvoorzieningen'

0

-2

-2

-2

Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2020'

31

31

30

30

Nieuwe investering 'Stadskantoor: vervangen systeemplafond'

0

0

0

0

Nieuwe investering 'Stadskantoor: vervangen inbraakalarminstallatie'

0

0

0

0

Nieuwe investering 'Stadskantoor: vervangen brandmeldinstallatie'

0

0

0

0

Nieuwe investering 'Stadskantoor: Vaste sanitairvoorzieningen'
In 2020 is de toiletgroep in de bestuursvleugel van het stadskantoor vernieuwd. Gezien de staat van de overige toiletgroepen in het stadskantoor moeten ook deze overige toiletgroepen gerenoveerd worden. Hiervoor wordt een investeringsbudget van € 70.000 beschikbaar gesteld.

Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2020'

Om de kosten voor de ontwikkeling van het takenpakket van de gemeentelijke organisatie en dan met name het functioneel applicatiebeheer, te kunnen dekken is er voor gekozen om dit investeringsbudget af te voeren.

Nieuwe investering 'Stadskantoor: vervangen systeemplafond'

Deze investering staat in het Meerjarig Investerings Plan gepland in de jaarschijf 2024. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar na gereedkoming van de investering.

Nieuwe investering 'Stadskantoor: vervangen inbraakalarminstallatie'

Deze investering staat in het Meerjarig Investerings Plan gepland in de jaarschijf 2024. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar na gereedkoming van de investering.

Nieuwe investering 'Stadskantoor: vervangen brandmeldinstallatie'

Deze investering staat in het Meerjarig Investerings Plan gepland in de jaarschijf 2024. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar na gereedkoming van de investering.

Lasten, baten en saldo

Lasten

15.746.906

16,6 %

Baten

1.277.735

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16