Begroting 2021 Edam-Volendam

Bestuur

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2021

Eigen gegevens / A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten 2019

8,47

Nederland

8,60

De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2021

Eigen gegevens / A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten 2019

8,47

Nederland

8,60

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (incl. boventalligen).

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2021

Eigen gegevens / CBS

€ 370,44

Nederland

€ 378,00

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2021

Eigen gegevens / A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten 2019

6,61%

Nederland

18,00%

Inhuur voor vervanging of inhuur van specialisten met specialistische vakkennis, die ontbreekt in de organisatie. Geen resultaatopdrachten/inhuur van deskundigheid voor de uitoefening van wettelijke taken.

Overhead

% van totale lasten

2021

Eigen gegevens

14,22%

De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves). Er is geen benchmarkinformatie beschikbaar.

De beleidsindicatoren zijn aangevuld met benchmarkinformatie, indien deze beschikbaar is. Gemeenten zijn boeiende, maar ook complexe en diverse organisaties: elke gemeente is uniek. Hierdoor zijn grote verschillen mogelijk.  

Externe inhuur: Jaarlijks wordt een relatief klein gedeelte aan inhuur vooraf ook als specifieke inhuurpost begroot. Binnen de personeelsbegroting kan, afhankelijk van te maken capaciteitskeuzes, een gedeelte van het loonkostenbudget van een team worden besteed aan inhuur in plaats van reguliere bezetting op basis van een aanstelling. Hiervan is met name sprake bij piekbelastingen, vervanging in verband met ziekte of tijdelijke formatieplaatsen; de zogenaamde flexibele schil.

Lasten, baten en saldo

Lasten

15.746.906

16,6 %

Baten

1.277.735

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16