Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

Beleid

Het GRP is vastgesteld in de raadsvergadering van 15-2-2018 en omvat alle kommen van de gemeente en beslaat de periode 2018-2023. Het nieuwe plan bevat ook een regionaal deel, dat is opgesteld in samenwerking met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Onze gemeente streeft naar een dekkingsgraad van 100% en de verwachting is dat dit streven in deze planperiode ook zal worden bereikt. Alle lasten uit het GRP worden gedekt uit de voorziening GRP, die jaarlijks wordt gevoed door storting van alle ontvangsten uit de rioolheffing.

Projecten

In de jaarschijf 2021 ligt (conform de meest actuele planning) het accent van de werkzaamheden in de omgeving van de Mgr C. Veermanlaan in Volendam (relinen stamriolen) en de Singelwijk van Edam (relinen en vervangen van riolen). In 2022 worden aan de noordkant van Oosthuizen riolen vervangen en in de buurt van de Krommert riolen gerelined. Omdat in dat jaar ook de herinrichting van de Julianaweg in Volendam gepland staat wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om daar dan ook de rioleringen aan te pakken. In 2023 ligt het accent meer in Beets, Warder en Middelie alsmede het Middengebied van Volendam.

Financieel

In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed.

Bedragen * € 1.000

Progr

Riolering

2021

2022

2023

2024

Gemeentelijk Rioleringsplan

4

Onderhoudslasten

18

32

69

69

4

Investeringen

6.510

2.500

2.350

3.046

Totaal Gemeentelijk Rioleringsplan

6.538

2.532

2.419

3.115

Totaal Riolering

6.538

2.532

2.419

3.115

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16