Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

Beleid

Het beleidsplan Wegen 2019-2023 is vastgesteld in de raadsvergadering van 11-04-2019. Daarbij is voor de onderhoudskwaliteit uitgegaan van niveau A/2 voor wegen in HIOR gebieden (Handboek Inrichting Openbare Ruimten) en B/3 voor de overige wegen in de gemeente. Conform het raadsbesluit worden de kosten van het achterstallig onderhoud (geraamd tot en met 2022) gedekt uit bestemde reserve 095.310.

Het beleidsplan Openbare verlichting 2017-2021 is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 november 2016. Het plan beoogt gedurende 5 jaar een gefaseerde vervanging van de gehele openbare verlichting in de gemeente. Gedurende deze 5 jaar zijn voor dit project investeringsbudgetten tot een totaal bedrag van 6,5 mln. beschikbaar gesteld vanuit het in de begroting 2017 vastgesteld programmaplan. De lasten van deze investeringsbudgetten komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie.

Projecten

In de jaarschijf 2021 wordt, conform het vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting, een investeringsbudget ad € 1.128.900 beschikbaar gesteld. Dit is de laatste tranche van het totale oorspronkelijk beoogde budget ad € 6,5 mln.
Op diverse plaatsen in de gemeente worden de oude lichtbronnen, overeenkomstig het vastgestelde plan, vervangen door energiezuinige en duurzame LED units.

Financieel

In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed.

Bedragen * € 1.000

Progr

Wegen

2021

2022

2023

2024

Onderhoudsplan

4

Onderhoudslasten

4.098

4.085

1.882

1.882

4

Investeringen

0

0

0

0

Totaal Onderhoudsplan

4.098

4.085

1.882

1.882

Verlichtingsplan

4

Onderhoudslasten

155

155

155

157

4

Investeringen

1.129

0

0

0

Totaal Verlichtingsplan

1.284

155

155

157

Totaal Wegen

5.382

4.240

2.037

2.039

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16