Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Groen

Beleid

Het onderdeel Groen omvat de onderhoudsplannen voor:

  • Groenvoorzieningen
  • Speelwerktuigen

In de raadsvergadering van 25 juni 2020 is het Groenbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld. Het streven is om het beheerplan vóór het einde van 2020 gereed te hebben.
Als financieel kader bij de uitvoering van het Groenbeleidsplan heeft de raad bepaald dat dit dient te gebeuren binnen het huidige groenbudget.
De visie en ambities van het nieuwe plan gaan verder dan het huidige beheer en onderhoud. Naderhand zal per project de hogere ambitie uit het Groenbeleidsplan in beeld worden gebracht en worden vertaald naar benodigde financiële middelen.

In de raadsvergadering van 12 september 2019 is het nieuwe speelruimtebeleid vastgesteld. Na een uitvoerige evaluatie (waaronder een online-enquête) en aanvullend onderzoek zijn voor het toekomstige speelruimtebeleid kaders vastgesteld waarbij rekening is gehouden met:

●    Belang van avontuurlijke speelruimte
●    Verschillen ruimtelijke context (afstand tot speelplaats/risico's verkeer/parkeerdruk etc.)
●    Relaties met Groenbeleid
●    Bewonersparticipatie
●    Duurzaamheid
●    Relaties met andere projecten en relevantie beleidsprogramma's

In het nieuwe speelruimtebeleid is gekozen voor het scenario: "Kleine plekjes en centraal op avontuur", dat kan rekenen op een groot draagvlak bij de betrokken inwoners, en gunstige elementen heeft op het gebied van uitvoering en financiën.
Het investeringsbudget ad € 125.000 in de jaarschijf 2021 zal worden gebruikt voor de vervanging van speelwerktuigen in de kommen van de voormalige gemeente Zeevang.

Financieel

In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed. Het budget Onderhoudslasten bestaat jaarlijks tot ca. € 40.000 uit planmatige onderhoudswerkzaamheden door derden. Deze kosten worden elk jaar gedekt uit de bestemde reserve Speelwerktuigen.

Bedragen * € 1.000

Progr

Groen

2021

2022

2023

2024

Groenvoorzieningen

4

Onderhoudslasten

750

759

762

774

4

Investeringen

0

0

0

0

Totaal Groenvoorzieningen

750

759

762

774

Speelwerktuigen

4

Onderhoudslasten

73

73

74

75

4

Investeringen

125

0

100

100

Totaal Speelwerktuigen

198

73

174

175

Totaal Groen

948

832

936

949

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16