Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Grondbeleid

Ontwikkelingen

Momenteel kent de gemeente twee bouwgronden in exploitatie, de Broeckgouw en de Blokwhere. Voor de Broeckgouw is deze keuze om de exploitatie zelf ter hand te nemen reeds gemaakt voordat het collegeprogramma 2016-2022 was vastgesteld. Het project de Broeckgouw bevindt zich in een afrondende fase. In 2009 is gestart met de uitgifte van de percelen en in 2018 is gestart met de uitgifte van fase 9 & 10. Dit is tevens de laatste fase. Ten aanzien van fase 9 & 10 kan worden gemeld dat deze geheel aardgasvrij zal worden gebouwd.
Gesteld kan worden dat de realisatie van de Broeckgouw binnen de financiële en programmatische raadskaders verloopt en de afsluiting van de grondexploitatie is voorzien uiterlijk 31 december 2022.
Voor de Blokwhere is in 2019 overeenstemming over de grondprijs bereikt met de Vooruitgang op basis van de bouw van 14 eengezinswoningen en 15 appartementen in de sociale sector. De verdere ontwikkeling zal in 2020 plaatsvinden.

Naast deze grondexploitatie kent de gemeente nog een aantal projecten die in de periode 2018-2022 ontwikkeld of opgestart zullen worden. Deze kunnen worden ingedeeld in uitbreidingslocaties en inbreilocaties. Onder de uitbreidingslocatie vallen:

 •  

Lange Weeren

Volendam

 •  

Waterrijk

Oosthuizen

De inbreidingslocaties omvatten onder andere de volgende projecten:

 •  

Maria Goretti locatie

Volendam

 •  

Herontwikkeling locatie Seinpaal

Volendam

 •  

Plan Tase

Volendam

 •  

Locatie de Botterschool

Edam

 •  

Hoogstraat

Edam

 •  

Korsnäs

Edam

 •  

Cultureel centrum

Oosthuizen

 •  

Kraaiennest

Oosthuizen

 •  

Deimpt

Volendam

Over de meeste projecten wordt separaat via de begroting en de Commissie Planning & Control gerapporteerd.

Waterrijk

Waterrijk is de –waarschijnlijk – laatste uitbreidingslocatie van Oosthuizen en omvat de bouw van minimaal 260 woningen, welke door de ontwikkelaar worden gerealiseerd. De gemeente heeft slechts een regierol. Wel is contractueel vastgelegd dat de gemeente recht heeft op een vergoeding per gebouwde woning.

Uitgaande van nut & noodzaak wordt ook in deze wijk rekening gehouden met vraag gestuurd bouwen. In het nog uit te werken tweede deel van het plan (gesitueerd in het gedeelte waar nu reeds de MFA en zorgboerderij de Arendshoeve zijn gerealiseerd) zullen ook huurwoningen worden gerealiseerd. Eerste contacten hiervoor tussen ontwikkelaar BPD en woningcorporatie Wooncompagnie zijn gelegd en positief.
Het plan wordt in zijn totaliteit ontwikkeld door BPD, de gemeente heeft een regierol. In de Samenwerkingsovereenkomst met BPD zijn de (financiële) risico’s van deze ontwikkeling bij de ontwikkelaar neergelegd en is een afdracht aan de gemeente geregeld. De gemeente draagt dus bij deze ontwikkeling nauwelijks risico.

Naast de visie op het grondbeleid en de prognoses is een paragraaf gewijd aan de beleidsregie, oftewel hoe wij omgaan met ons grondbeleid. Daarvoor is het van belang om een onderscheid te maken in actief en passief grondbeleid, alsmede onderscheid tussen gronden in exploitatie en overige gronden. Conform de BBV regelgeving hoeven de zogenaamde NIEGG gronden niet meer te worden opgenomen. Maar het is natuurlijk wel zinvol om daar iets over te vertellen. Met dit onderscheid voor ogen krijgen wij de volgende verdeling.

Grond in exploitatie

Overige gronden

NIEGG

Broeckgouw

Waterrijk (Samenwerkingsovereenkomst)

Complex Oosthuizerweg
(Voorlopig afgesloten)

De Lange Weeren
(Intentie-overeenkomst)

Complex Slobbeland - MUTO
(Geen activiteiten)

Blokwhere

Korsnäs (Samenwerkingsovereenkomst)

Uitbreiding bedrijventerrein
(Oosthuizen (geen activiteiten)

Oude Seinpaal
Anterieur en verkoop)

Plan Tase
(Proces in ontwikkeling)

Hoogstraat
(aanbesteding en concept anterieur)

Maria Goretti (Grondpositie)

Kraaiennest
Bouwgrondexploitatie in voorbereiding (grondpositie)

De Botterschool
(Samenwerkingsovereenkomst)
(Grondpositie)

Cultureel Centrum
(Grondpositie)

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16