Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Grondbeleid

Prognose en risico's

In onderstaand overzicht is de prognose aangegeven van de ontwikkeling van de boekwaarde, de verwachte verliezen en de verwachte (tussentijdse) winstnemingen van het complex Broeckgouw.

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Boekwaarde 1/1

-4.056

-3.525

0

0

Kosten excl. rente

3.179

5.217

0

0

Opbrengsten

-3.340

-1.826

0

0

Rente

-43

6

0

0

Verwachte verliezen

0

0

0

0

Verwachte winsten

708

155

0

0

Boekwaarde 31/12

-3.552

0

0

0

De verwachte winsten betreffen de tussentijdse winstnemingen op de grondexploitatie Broeckgouw. Deze zijn conform de BBV voorschriften gebaseerd op de Percentage of completion (Poc) methode. Deze methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie, zowel wat betreft de opbrengsten als kosten, verkeert. De winst wordt naar rato van de voortgang van het project verantwoord.

Voor het jaar 2023 worden momenteel geen activiteiten in de Broeckgouw verwacht.

Het voeren van grondexploitaties brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn hoger bij het voeren van een actief grondbeleid dan bij het voeren een faciliterend beleid. Maar ook bij een faciliterend beleid ontstaan er risico’s en verliesexploitaties indien het niet mogelijk is alle kosten te verhalen.
Om deze risico’s af te dekken zijn er binnen de gemeente Edam-Volendam een aantal reserves aanwezig.
De belangrijkste reserve hiervoor is de bestemde reserve Grondexploitatie, naast deze reserve is er nog een specifieke reserve voor de Maria Goretti locatie. Deze laatste reserve heeft een saldo van € 500.000 en wordt pas opgenomen in onderstaande tabel wanneer het project uitgevoerd gaat worden.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de reserve grondexploitatie met het verwachte eindsaldo.

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Reserve grondexploitatie

1.044

1.016

989

962

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16