Begroting 2021 Edam-Volendam

Paragrafen

Financiering

Renterisiconorm

Om het risico van rentaanpassingen en herfinanciering bij langlopende leningen (> 1 jaar) te beperken is de renterisiconorm ingesteld. Deze norm is bij ministeriële regeling bepaald en houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Uit het volgende overzicht blijkt dat we ruim binnen de renterisiconorm blijven.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Stand begrotingstotaal begin jaar

94.858

88.015

86.486

87.662

Vastgesteld percentage % (Wet Fido)

20

20

20

20

Renterisiconorm

18.972

17.603

17.297

17.532

Risico vaste schuld

2.005

2.005

1.905

1.505

Ruimte onder risiconorm

16.967

15.598

15.392

16.027

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16