Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Dijkversterking

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp, Hans Schütt

Coalitieakkoord

De veiligheid en 'droge voeten' staan voorop bij de afweging van de aanstaande dijkversterking. De gemeente zet daarbij in op behoud van het weidse, karakteristieke aanzicht van de huidige dijk en op het benutten van de dijkversterking om recreatieve fiets- en voetpaden aan te leggen. Lopende onderzoeken naar nut en noodzaak van versterkingsvarianten worden afgewacht. De te kiezen en uit te voeren optie(s) moeten gedragen worden door onze bevolking en een goede landschappelijke, economische en rekenkundige onderbouwing hebben.

Voor het Noordeinde van Volendam wordt in beginsel vastgehouden aan het huidige beleid: een zo autoluw mogelijke dijk. Daarbij moet het toeristisch centrum bereikbaar blijven. Het vastgestelde plan voor het parkeerterrein Parallelweg en omgeving zal worden uitgevoerd. Inzet is de parkeerplaatsen bij het Marinapark optimaal te benutten voor bussen en auto’s.

De veiligheid ter hoogte van het toeristische deel van het Noordeinde en de Haven moet worden gewaarborgd. Wanneer er geen of een beperkte dijkversterking nodig blijkt, dan worden alternatieven gerealiseerd om een veilige bereikbaarheid te realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan een afrit en/of een pendel.

Nadere toelichting

HHNK/ De Alliantie is verantwoordelijk voor de dijkversterking en de provincie Noord-Holland voor de vergunningverlening. De vergunningverlening is voor de gemeenten gemandateerd aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Wat willen we bereiken?

De veiligheid en ‘droge voeten’ staan voorop bij de afweging van de aanstaande dijkversterking. De doelen en ambities in dat kader zijn:

  1. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Wij zetten in op behoud van het weidse, karakteristieke aanzicht van de huidige dijk en op het benutten van de dijkversterking om recreatieve fiets- en voetpaden aan te leggen.
  2. Veilige dijk en autoluw ter hoogte van Volendam.

Wat gaan we daarvoor doen?

De samenwerking met HHNK/Alliantie wordt voortgezet betreffende de afstemming van de uitvoering van de werkzaamheden. Zie ook gebiedsontwikkeling, meekoppelkansen.

Wat mag het kosten?

De afstemming betreffen ambtelijke inzet, die gedekt zijn binnen de personele begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

9,1 %

Baten

6.486.957

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16