Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Natuur & Landschap

Portefeuillehouder: Hans Schütt

Coalitieakkoord

Gemeente Edam-Volendam voor het grootste gedeelte uit landelijk agrarisch- en natuurgebied waarvan een groot gedeelte de status heeft van Natura 2000. Het beheer en gebruik is in handen van de agrarische sector en Staatsbosbeheer (SBB). Belangrijke partijen als Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Provincie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Staatsbosbeheer en gemeente dienen de juiste balans te vinden tussen alle belangen die hiermee gemoeid zijn. Denk hierbij aan natuurbeheer, subsidies, waterhuishouding, milieu, dier- en volksgezondheid, algemeen beheer en economische waarden als toerisme en recreatie en de agrarische sector.

Over populatie (bijvoorbeeld door ganzen en smienten) moet worden tegengegaan en tegenover de schade van agrariërs dient een redelijke provinciale vergoeding te blijven bestaan. De gemeente zal dit belang richting de provincie Noord-Holland en Faunabeheer ondersteunen. Daarnaast zullen we bij deze instanties pleiten voor behoud van een natuurbeheersvergoeding voor de agrariërs die actief zijn in onze gemeente.

Het buitengebied in de Purmer en Zeevang blijft open, groen en agrarisch.

Ook het buitendijkse gebied bestaat uit Natura 2000 en vraagt de nodige zorg. De luwte-maatregelen, zijde Archipel Oost, zullen een nadere invulling krijgen. De verwachting is dat door deze maatregelen de groei van waterplanten sterk zal toenemen en daardoor overlast (zelfs gevaar) voor de watersport op kan leveren. Hiervoor dient maaibeleid ontwikkeld te worden. Deze actie past bij de doelstelling van het intergemeentelijk samenwerkingsverband door met elkaar te zorgen voor een goede ruimtelijke kwaliteit van ons prachtige waterrijke gebied, zowel buitendijks als binnendijks en het scheppen van de mogelijkheden om daar op allerlei manieren van te genieten.

Nadere toelichting

In een sterk veranderende omgeving en met ambitieuze doelstellingen is het nodig om te investeren in positie binnen de MRA en bewaken van lokale belangen. Hiervoor is een breed draagvlak noodzakelijk.

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar provinciale ontwikkelingen bijhouden en voor urgente gebieden een passend beleidsplan vaststellen.
Beheersing van een kwetsbare omgeving waarbij de balans van economie (agrarisch), wonen, toerisme & recreatie en natuur in balans is.

Wat gaan we daarvoor doen?

De provincie heeft op dit moment urgente gebieden aangewezen, daarvan liggen er geen in onze gemeente. Wij blijven in overleg met de provincie om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen omtrent dit thema.
In de omgevingsvisie, die in 2020 concreet vorm krijgt, zal natuur en landschap integraal worden meegenomen in de afweging voor wat wordt gedefinieerd als een goede leefomgeving van Edam-Volendam. De omgevingsvisie zal de plaats innemen van de (verouderde) structuurvisies van Zeevang en Edam-Volendam en daarmee wordt dus een actuele visie op dit onderwerp vastgesteld.
Daarnaast participeren wij actief in het actualiseren van het provinciaal beleid, dat vorm krijgt in de omgevingsverordening. De provinciale omgevingsverordening is bepalend voor de kaders voor gemeenten voor het thema natuur en landschap.

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

9,1 %

Baten

6.486.957

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16