Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Economie en toerisme

Portefeuillehouder: Hans Schütt

Coalitieakkoord

Nadere toelichting

Ontwikkelingen Purmer
De raad heeft op 17 september 2020 een tweetal besluiten genomen ten aanzien van het gebied de Purmer. Ten eerste voor de gehele Purmer de opdracht aan het college om te komen tot een gebiedsvisie in samenwerking met de colleges van de gemeenten Waterland en Purmerend. Ten tweede voor een deel van de Purmer de aanwijzing als gebied waarvoor een aanwijzing geldt op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG). Doel is te komen tot een visie waarin wordt uiteen gezet welke rol het gebied kan spelen in de gemeentelijke toekomstige ontwikkeling in de jaren tot 2040. Er is nog geen financiële vertaling gemaakt van deze besluitvorming, omdat dit afhangt van de nadere invulling van de genomen besluiten.

Toerisme
Gestreefd wordt naar een harmonieuze relatie tussen onze inwoners, ondernemers en de gasten en een langere verblijfsduur van toeristen. Verbeteren van de faciliteiten en het uiterlijk aanzien zijn pijlers onder het beleid voor toeristische kwaliteitsverbetering.
Het noordelijke gedeelte van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt uit toeristisch oogpunt versterkt voor de spreiding van het kwaliteitstoerisme. Hierbij kan de Provincie en de MRA-Noord een belangrijke rol spelen.

Economische zaken
In een snel veranderend ondernemersklimaat heeft de overheid een belangrijke rol om deze verandering mogelijk te maken. In samenwerking met zeer betrokken ondernemers worden stappen gezet naar het economisch klimaat van de toekomst. Dit vereist een zeer flexibele opstelling en meer ‘maatwerk’ oplossingen ten aanzien van het omgevingsbeleid en vergunningverlening. Dit met inachtneming van de beheersbaarheid, transparantie en het algemeen belang. Het thema circulaire economie is, ook in regionaal opzicht, een actueel thema waar op ingespeeld wordt.

Covid-19
In MRA en BTLH verband spelen we in op de effecten die door de Covid-19 crisis zijn en worden veroorzaakt. De gevolgen van Covid-19 raken zowel het toerisme als de economische ontwikkelingen in de regio.

Wat willen we bereiken?

Toerisme

 • Aansluiten bij regionale ontwikkelingen in MRA verband
 • Uitvoering toeristische visie voortzetten

Economische Zaken

 • Solide contact en relatie met lokale ondernemers
 • Stevige samenwerking in regionaal verband
 • Intensieve samenwerking met onderwijsinstellingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Toerisme

 • Een vervolg geven aan de uitwerking toeristische visie van Edam-Volendam
 • Kwaliteitsimpulsen openbare ruimte toeristische kernen
 • Deelnemen aan regionale overlegstructuren
 • Faciliteren, opstarten en ontwikkelen van het toeristisch platform Edam-Volendam.

Economische Zaken

 • Door-ontwikkelen van het Economisch Platform
 • Uitvoering Economische Agenda
 • Uitwerking en uitvoering Bedrijvigheidsvisie
 • Uitvoering geven aan Economische Toekomst 2040

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

9,1 %

Baten

6.486.957

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16