Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Milieu & Duurzaamheid

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Duurzaamheid is een belangrijke prioriteit en dit staat centraal in de duurzaamheidsagenda.

Door uitvoering van de duurzaamheidsagenda gaat de gemeente haar voorbeeldrol invulling geven door de openbare verlichting te verduurzamen, maar ook verduurzamen van maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed waaronder buurthuizen, scholen, bibliotheken, sporthallen, zwembad, ambtelijke huisvesting, et cetera.

Inmiddels is ook het besluit genomen om nieuwbouw gas-loos uit te voeren uitgaande van bijna energie neutrale gebouwen (BENG) tot ‘0-energie op de meter’ als uitgangspunt te (laten) hanteren. Ook initiatieven vanuit het bedrijfsleven worden in dat kader gestimuleerd.

Voor windmolens is in onze gemeente geen plaats. Het belang van een open horizon en toerisme wegen in dit verband zwaarder.

Door duurzaamheid structureel op te nemen in de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) van gemeentelijk vastgoed kan de gemeente Edam-Volendam kansen benutten om duurzaamheid op een kostendekkende manier mee te nemen bij het reguliere onderhoud.

Nadere toelichting

De duurzaamheidsagenda is eind 2017 vastgesteld en met het nieuwe klimaatakkoord krijgt duurzaamheid ook landelijk een belangrijke rol. De energietransitie van de bestaande omgeving is momenteel in onderzoek en vormt een wezenlijk onderdeel van de op te stellen omgevingsvisie.

Wat willen we bereiken?

  1. Een bijdrage leveren aan een beter milieu.
  2. Lagere energiekosten gemeentelijk vastgoed.
  3. Invulling geven aan de voorbeeldfunctie van de overheid.
  4. Verduurzaming, reductie CO2-uitstoot en energiebesparing door inwoners, bedrijven binnen de gemeente en de gemeente zelf.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Realiseren van het project om de openbare verlichting om te zetten naar LED verlichting (valt onder programma 4)
  • Opstellen duurzaamheidsplan gemeentelijk vastgoed (valt onder programma 6)
  • Uitvoeren duurzaamheidsagenda
  • Duurzaamheid zichtbaar meewegen bij elke ontwikkeling en beleidsnotities
  • Vorm geven aan de energietransitie (d.w.z. opstellen/ ontwikkelen Regionale Energie Strategie (RES), Transitie Visie Warmte (TVW) en wijk uitvoeringsplannen)

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

9,1 %

Baten

6.486.957

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16