Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Omgevingswet

Portefeuillehouders: Wim Runderkamp, Albert Koning

Coalitieakkoord

De invoering van de Omgevingswet maakt geen deel uit van het coalitieakkoord maar sluit daar wel op aan als het gaat om de doelstelling van een verbeterde dienstverlening en het meer betrekken van de burgers bij de inrichting  van de ruimtelijke omgeving.

Nadere toelichting

Voor de invoering van de Omgevingswet is door de raad een ambitie van vernieuwing vastgesteld. Er wordt de komende jaren volop gewerkt aan het verwezenlijken van die ambitie en om die reden is voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een bedrag van in totaal 1 miljoen opgenomen in de begroting. De taakstelling daarbij is enerzijds de realisatie van een digitaal toegankelijk systeem van vergunningverlening en regels voor de burgers; het zogenaamde Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast is een belangrijke doelstelling om de ruimtelijke ontwikkelingen meer integraal te maken, zowel in de breedte van het beleid als met het betrekken van belanghebbenden en partners. Dat vraagt om meer participatie in het ruimtelijk proces.

Wat willen we bereiken?

  • Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet moet het digitale loket beschikbaar zijn voor onze burgers
  • Er is ervaring opgedaan met een integrale benadering van ruimtelijke plannen
  • Er ligt een Omgevingsvisie voor de Gemeente Edam-Volendam

Wat gaan we daarvoor doen?

Op de genoemde onderdelen wordt volop gewerkt door een projectorganisatie. Er moet nog veel werk verzet worden en ook bestuurlijke keuzes worden gemaakt.

  • Omgevingsvisie wordt ter vaststelling aangeboden
  • Besluiten worden voorgesteld t.a.v. Bruidsschat
  • Voorbereiding Handboek Omgevingsplan
  • Voorstel tot nemen Delegatiebesluit
  • Gebiedsverhalen opstellen
  • Implementeren Digitaal Stelsel Omgevingswet

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting (Omgevingsprogramma).

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

9,1 %

Baten

6.486.957

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16