Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Gebiedsontwikkeling

Portefeuillehouder: College

Coalitieakkoord

  • In bestemmingsplannen meer rekening houden met wenselijke toekomstige ontwikkelingen.
  • Met de herontwikkeling van de Maria Goretti locatie streven naar een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in het centrum van Volendam.
  • Het Europaplein ontwikkelen tot een belangrijker, levendig onderdeel van het centrum van Volendam.
  • De Lange Weeren wordt gezien als de ruimtelijke afronding van Volendam.
  • Korsnäss is een belangrijke woningbouwontwikkeling voor Edam.
  • Het Tase-terrein in Volendam moet worden ontwikkeld, rekening houdend met de omgeving.
  • Wij streven naar een goede doorstroming en veiligheid van het verkeer in onze gemeente. Projecten en aandachtspunten in dit kader zijn o.a. de verkeersontsluiting Broeckgouw, Waterrijk en Dijkgraaf Poschlaan.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

In  2019 is het programma Projecten opgestart. In het programma Projecten zijn alle ruimtelijke projecten ondergebracht zodat de sturing en regie hierop eenduidig kan worden aangepakt.

Eén van de onderdelen van deze sturing is een vastgesteld ruimtelijk planproces. Dit Edam-Volendams Ruimtelijk Planproces, waarover eerder gerapporteerd is in de kwartaalrapportage Projecten, is een leidraad waarin het ruimtelijk proces, dat een project van begin tot eind doorloopt, inzichtelijk wordt gemaakt.

De ruimtelijke projecten zijn onder te verdelen aan de  hand van de rol die de gemeente heeft:

Realisatie van sportaccommodaties/scholen/maatschappelijke voorzieningen/inrichting openbare ruimte
Hierin heeft de gemeente de regie.
Dit betreffen de projecten : gymsportcentrum, nieuwbouw Haye en Vincentiusschool, bouwspeelplaats en kindcentrum. In de begroting vindt u deze terug in programma 5.
Maar ook: nieuw Parkeerterrein Singelweg en Parkeerterrein Oosthuizen. Deze vindt u terug in programma 4.
In programma 3 gaat dit om de Scheepswerf Botter +, de meekoppelkansen bij de dijkversterking, 3 e ontsluitingsweg, herontwikkeling Deimpt en Taseterrein.
De brandweer Kwadijk en tijdelijke huisvesting Brandweer Edam zijn in deze begroting onderdeel van programma 3.

Realisatie van ruimtelijke initiatieven (van derden)
Hierin heeft de gemeente een faciliterende rol. De ontwikkelaar is de trekker.
In 2019 is, mede naar aanleiding van het vaststellen van het Edam-Volendamse Plan Proces een pilot gestart door deze initiatieven te laten begeleiden door een projectleider, die deze projecten integraal begeleidt en faciliteert. De kosten die de gemeente maakt met de ambtelijke begeleiding worden gelijk 1-op-1 doorbelast aan de ontwikkelende partij middels intentie- en/of anterieure overeenkomsten.

Ook de verschillende locaties die wij als gemeente verkopen, kun je scharen onder deze categorie. De verkoop van de locaties is/wordt voorbereid onder ruimtelijke kaderstelling door de gemeenteraad (definitiefase), de ontwikkeling ervan verloopt volgens de vervolgfases van het planproces en daar heeft de gemeente een faciliterende rol.

Wat gaan we daarvoor doen?

Realisatie van sportaccommodaties/scholen/maatschappelijke voorzieningen/nieuwe openbare ruimte

Scheepswerf Botter+ (Portefeuillehouders: Vincent Tuijp en Hans Schütt)
Ontwikkelen van een multifunctioneel gebouw met Scheepswerf op het Slobbeland waar historisch, drijvend erfgoed (Kwakken) onderhouden en gerestaureerd kan worden. In 2021 wordt de omgevingsvergunning procedure afgerond en start de bouw. Het project bevindt zich in de definitiefase, de kredietaanvraag in januari 2021.

Meekoppelkansen (Portefeuillehouders: Wim Runderkamp en Hans Schütt)
Indien in 2020 de gemeenteraad besluit tot het uitvoeren van één of meerdere meekoppelkansen (Kruising Warder, Afrit Noordeinde, Steiger en dijkovergang en Kite Surf locaties), en het krediet hiervoor beschikbaar stelt, worden deze verder uitgewerkt in overleg met het Hoogheemraadschap en de Alliantie. Ook wordt indien mogelijk, de subsidie aangevraagd. Het project bevindt zich in de initiatieffase.

Deimpt (Portefeuillehouders: Albert Koning en Wim Runderkamp)
De gemeenteraad heeft in januari 2020 het besluit genomen krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van object Deimpt 7 Volendam, momenteel het politiebureau. Dit is een strategische aankoop ten behoeve van een gebiedsontwikkeling. De eigenaar van het pand van de Rabobank, Christiaan van Abcoudestraat 1, is met de gemeente in gesprek geweest over een integrale herontwikkeling waarbij een combinatie kan bestaan van woningbouw, kantoor en maatschappelijke functie. Het projectencollege heeft besloten dit initiatief uit te werken in twee scenario’s, waarbij de huisvesting van de brandweer in 1 scenario een mogelijkheid is totdat daar een besluit over genomen kan worden. Het project bevindt zich in de initiatieffase, in 2021 wordt besluitvorming hierover aan het college en de gemeenteraad voorgelegd.

Tase (Portefeuillehouders: Albert Koning en Vincent Tuijp)
Indien de gemeenteraad in 2020 instemt met de visie voor het gebied, wordt in 2021 het project Tase gestart om de visie in uitvoering te brengen. Het project bevindt zich in de initiatieffase.

3e ontsluitingsweg (Portefeuillehouder: Wim Runderkamp)
Het project bestaat uit het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg die ligt in het verlengde van de N244 en die aansluit op de Dijkgraaf Poschlaan tussen de kernen van Edam en Volendam. In 2021 is de aannemer geselecteerd die het werk gaat uitvoeren en start de daadwerkelijke aanleg van de weg. Het project bevindt zich in de ontwerpfase.

Verplaatsing Brandweer Kwadijk (Portefeuillehouders: Lieke Sievers en Wim Runderkamp)
Het realiseren van een brandweerpost in Kwadijk op nieuwe locatie. Het verkopen van de bestaande locatie. In 2021 wordt de omgevingsvergunningsprocedure afgerond en start de bouw. Het project bevindt zich in de ontwerpfase, de kredietaanvraag is door de Raad in Q4 2020 behandeld.

Tijdelijke verplaatsing Brandweer Edam (Portefeuillehouders: Lieke Sievers en Wim Runderkamp)
Om de voortgang van de stadsherstelontwikkeling aan de Hoogstraat niet te vertragen dient de brandweer Edam in Q1 2021 (tijdelijk) verhuisd te zijn. Het project bevindt zich in de definitiefase, de kredietaanvraag is door de Raad in Q4 2020 behandeld.

Parkeerplaats Singelweg (zie ook programma 4) (Portefeuillehouders: Wim Runderkamp)
Realiseren van een parkeerterrein voor circa 150 personenauto’s aan de Singelweg in twee fasen. Fase 1 is in 2020 aangelegd. In 2021 wordt onderzocht of de 2e fase ook gerealiseerd dient te worden. Het project bevindt zich in de initiatieffase.

P+R terrein Oosthuizen (zie ook programma 4) (Portefeuillehouders: Wim Runderkamp en Hans Schütt)
In 2020 is de initiatieffase gestart van dit project. Indien de gemeenteraad instemt met het benodigde investeringskrediet wordt in 2021 gestart met definitie en de ontwerpfase.

Gymsportcentrum (zie ook programma 5) (Portefeuillehouders: Vincent Tuijp en Albert Koning)
Het project bestaat uit het realiseren van 2980 m2 BVO gymsportcentrum. Het nieuwe gebouw wordt in 2021 opgeleverd. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Kindcentrum (zie ook programma 5) (Portefeuillehouders: Vincent Tuijp en Albert Koning)
Het project bestaat uit het realiseren van een accommodatie voor het opvangen van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, in combinatie met sociale huurwoningen. In 2021 is de aannemer geselecteerd en wordt gestart met de bouw. Het project bevindt zich in de definitiefase, de kredietaanvraag is door de Raad in Q4 2020 behandeld.

Bouwspeelplaats (zie ook programma 5) (Portefeuillehouders: Vincent Tuijp en Albert Koning)
Het realiseren van een bouwspeelplaats van 1.400 m2 in de Broeckgouw. De bouwspeelplaats wordt in 2021 opgeleverd. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase.

St Vincentiusschool (zie ook programma 5) (Portefeuillehouders: Vincent Tuijp en Albert Koning)
Nieuwbouw van de St. Vincentiusschool, als een Gespecialiseerd Onderwijs Centrum (GOC), op de locatie van de voormalige Zuidwester. In 2021 wordt het nieuwe schoolgebouw geopend. Het project bevindt zich in de
voorbereidingsfase.

Meester Hayeschool (zie ook programma 5) (Portefeuillehouders: Vincent Tuijp en Albert Koning)
Nieuwbouw van de Meester Hayeschool in Beets op de huidige locatie. In 2021 start de bouw van de nieuwe school. Het project bevindt zich in de ontwerpfase.

Realisatie van ruimtelijke initiatieven (van derden)

Korsnäss (Portefeuillehouder: Albert Koning)
Het betreft een ontwikkelgebied op het voormalige Korsnäss-terrein met 13 basiswoningen, 16 midden woningen, 9 luxe woningen, 5 levensloopbestendige woningen, 23 appartementen (ouderen), 15 appartementen (starters) en 1 commerciële ruimte ca 1200 m2 door Baandervesting V.O.F (Bouwfonds Property Development en Kondor Wessels). Omdat de gemeente in dit project een faciliterende rol heeft, bepaalt de ontwikkelaar het tempo. De verwachting is dat in 2021 de bouw van de woningen gestart is. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Lange Weeren (Portefeuillehouders: Hans Schütt tijdens MGA proces – daarna Albert Koning en Wim Runderkamp)
De Lange Weeren betreft een uitbreidingsplan aan de westrand van Volendam. De gebiedsopgave voor Lange Weeren bestaat uit de realisatie van een woongebied. Omdat de gemeente in dit project een faciliterende rol heeft, bepaalt de ontwikkelaar het tempo. Het project bevindt zich in de initiatieffase, de verwachting is dat in 2021 de anterieure overeenkomst gesloten wordt en dat de planologische procedure opgestart wordt.

Cultureel Centrum (Portefeuillehouders: Albert Koning en Hans Schütt)
De locatie van het cultureel centrum in Oosthuizen wordt herontwikkeld naar 22 senioren woningen. Omdat de gemeente in dit project een faciliterende rol heeft, bepaalt de ontwikkelaar het tempo. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en de bouw van de woningen gestart kan worden. Het project bevindt zich in de ontwerpfase.

Kraaiennest (Portefeuillehouders: Albert Koning en Hans Schütt)
De locatie aan de Tunnelpad 7 in Oosthuizen wordt  herontwikkeld naar 10 starterswoningen en 18 doorstroomwoningen. Het project bevindt zich in de definitiefase, het vaststellen van de GREX is door de Raad in Q4 2020 behandeld. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en de bouw van de woningen gestart kan worden.

Botterschool (Portefeuillehouders: Albert Koning en Wim Runderkamp)
Op de plek van de voormalige Botterschool worden 28 duurzame grondgebonden huurwoningen in het zogenaamde middensegment gerealiseerd. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en de bouw van de woningen gestart kan worden. Het project bevindt zich in de definitiefase.

Hoogstraat (Portefeuillehouder: Albert Koning)
Herontwikkeling van de Hoogstraat naar atelierwoningen, startersappartementen, seniorenwoningen,  gezinswoning, middeldure appartementen en winkelruimten. Omdat de gemeente in dit project een faciliterende rol heeft, bepaalt de ontwikkelaar het tempo. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en de bouw van de woningen gestart kan worden.

Maria Goretti (Portefeuillehouders: Albert Koning en Vincent Tuijp)
Het project bestaat uit het ontwikkelen van de locatie naar ca 71 sociale huur woningen, waarvan 16 zorgwoningen. Omdat de gemeente in dit project overwegend een faciliterende rol heeft, bepaalt de ontwikkelaar het tempo. Het project bevindt zich in de definitiefase. De verwachting is dat in 2021 de bestemmingsplanprocedure is afgerond en de omgevingsvergunning is afgegeven.

Oude Seinpaal (Portefeuillehouders: Albert Koning en Vincent Tuijp)
De herontwikkeling van de voormalige sporthal naar 54 sociale huurwoningen door W.B.V. “de Vooruitgang”. Omdat de gemeente in dit project een faciliterende rol heeft, bepaalt de ontwikkelaar het tempo. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en de bouw van de woningen gestart kan worden. Het project bevindt zich in de ontwerpfase.

Klein Oostinje (Portefeuillehouders: Albert Koning en Vincent Tuijp)
Het initiatief is om 20 woonunits bij Klein Oostinje te realiseren. Dit initiatief is ingediend door de Vooruitgang.
Als in 2020 de haalbaarheid van dit initiatief aangetoond is, kan het verdere proces vervolgd worden. Dit beslist echter de initiatiefnemer. De gemeente heeft een faciliterende rol. De verwachting is dat in 2021 de participatie en bestemmingsplan procedure gestart kan worden. Het project bevindt zich in de initiatieffase.

Zonnesingel Portefeuillehouders: (Albert Koning en Vincent Tuijp)
Het initiatief is om 20 appartementen bij de Zonnesingel te realiseren. Dit initiatief is ingediend door de Vooruitgang. Als in 2020 de haalbaarheid van dit initiatief aangetoond is, kan het verdere proces vervolgd worden. Dit beslist echter de initiatiefnemer. De gemeente heeft een faciliterende rol. De verwachting is dat in 2021 de participatie en bestemmingsplan procedure gestart kan worden. Het project bevindt zich in de initiatieffase.

Wat mag het kosten?

Alhoewel de ruimtelijke projecten in de begroting verdeeld zijn over verschillende programma’s is de financiële sturing ondergebracht bij het Programma Projecten. De Programmamanager is budgethouder en daarmee verantwoordelijk voor het budget, uitgaven en het rapporteren/voorleggen van afwijkingen. De kosten van de projecten tot aan de definitiefase (de fase waarin de raad de financiële kaders stelt) worden gedekt uit het algemene voorbereidingskrediet.

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

9,1 %

Baten

6.486.957

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16