Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunten

Wonen

Portefeuillehouder: Albert Koning

Coalitieakkoord

De Woonvisie is in 2017 gereed gekomen. Parallel daaraan is de Woonzorgvisie opgesteld en eind 2018 vastgesteld. Belanghebbende partijen zoals corporaties en zorgaanbieders zijn hierbij betrokken. Op basis van deze documenten zal worden bepaald wat wenselijke programma's zijn voor specifieke inbrei-locaties zodat op de juiste plaatsen en naar behoefte onder meer eengezinswoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen en woningen voor éénpersoonshuishoudens worden gerealiseerd. De urgentie voor woningzoekende senioren in onze hele gemeente, met name in Edam en Oosthuizen is hoog en dient zo snel als mogelijk te worden opgelost.

Er zal een visie op de ouder wordende inwoner worden opgesteld om bij nieuwe ontwikkelingen goed te kunnen anticiperen op de toekomst.

Nadere toelichting

Het opstellen van een woonvisie als basis waarop de corporaties voorstellen kunnen doen voor het opstellen van prestatieafspraken is een wettelijke taak. De woonvisie is in 2017 vastgesteld en daarop volgend is de woonzorgvisie in 2018 vastgesteld..
Op basis van de geactualiseerde demografische gegevens zullen op inbreilocaties onder andere de benodigde woningen voor senioren en eenpersoonshuishoudens ingepland worden. Voor de woonzorgvisie wordt verwezen naar programma 5 Sociaal Domein/ Samenleving.

Wonen is lokaal en regionaal een belangrijk en veelbesproken beleidsveld. Het is daarom van belang dit onderwerp integraal mee te nemen in de in 2021 vast te stellen omgevingsvisie. De woonvisie en woonzorgvisie geldt daarvoor als basis.

Wat willen we bereiken?

  • Het bevorderen van een goed woonklimaat in alle kernen, met respect voor lintbebouwing en passend in de omgeving van het landschap.
  • Het realiseren van een evenwichtige woningvoorraad en doorstroming op de woningmarkt. Hiertoe zal per separaat te ontwikkelen locatie worden gekeken naar de specifieke woningbehoefte.
  • Het inspelen op behoeften van specifieke doelgroepen, zoals senioren en starters, jonge gezinnen en éénpersoonshuishoudens bij de herontwikkeling en herbestemming van vrijkomende locaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

We onderhouden de relaties met de woningcorporaties in onze gemeente, we werken samen in MRA en regionaal verband om deze gemeente-overstijgende opgave aan te pakken.
Daarbij werken we aan het opstellen van een meerjarig overzicht van woningbouwplannen zodat we regie kunnen voeren op het te bouwen aan tal woningen en de doelgroepen die daarmee worden geholpen.

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

9,1 %

Baten

6.486.957

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16