Begroting 2021 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2018

Duo/Ingrado

0

Nederland

1,9

Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2018

DUO/Ingrado

18

Nederland

23

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2018

DUO/Ingrado

1,9

Nederland

1,9

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Niet-sporters

%

2016

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

44,9

Nederland

48,7

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2018

CBS Jeugd

0

Nederland

1

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Achterstand onder Jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2018

CBS Jeugd

3

Nederland

7

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat leeft in armoede / in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2019

CBS - Arbeidsdeelname

71,0

Nederland

68,8

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2018

CBS Jeugd

1

Nederland

2

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

2019

CBS - Participatie Wet

135,4

Nederland

373,9

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2018

CBS - Participatie Wet

136,3

Nederland

305,2

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

CBS - Jeugd

5,6

Nederland

10,5

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

CBS - Jeugd

0,4

Nederland

1,1

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2018

CBS - Jeugd

0,2

Nederland

0,3

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

2019

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

320

Nederland

630

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Lasten, baten en saldo

Lasten

40.068.883

42,3 %

Baten

13.242.601

14,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16