Begroting 2021 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Kunst en cultuur

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Kunst en cultuur verrijken de samenleving. Vooral op het gebied van zang en muziek herbergt Edam-Volendam vele talenten. Muziek- en cultuureducatie voor de jeugd is belangrijk en de bibliotheek, muziekschool, CBW, musea en scholen werken  goed samen om inwoners te laten participeren en kennis te laten maken met kunst en cultuur . In dit kader hebben wij de volgende ambities en doelen:

  • Door middel van krachtenbundeling, cultuureducatie en talentontwikkeling, goede faciliteiten en lokale infrastructuur kan het kunst- en cultuurbeleid voor de komende jaren worden geëffectueerd en de beschikbare middelen efficiënter worden verdeeld. Culturele evenementen en activiteiten van amateurverenigingen dragen bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid en het beeld naar buiten van de gemeente.
  • Goede en laagdrempelige bereikbaarheid van de fysieke en digitale bibliotheekvoorziening voor alle bewoners en doelgroepen. Het aanbod binnen de vijf functies van het bibliotheekwerk wordt daarbij afgestemd op de lokale behoeften van de doelgroepen en burgers.
  • Het proces van subsidieaanvragen waar mogelijk te vereenvoudigen.
  • Initiatieven van onderop voor culturele evenementen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
  • De verbinding met de activiteiten vanuit de toeristische invalshoek zal meer aandacht krijgen.
  • Het cultuurplatform speelt een rol als adviseur bij de uitvoering van de cultuurnota.

Nadere toelichting

Met het kunst en cultuurbeleid geeft de gemeente aan welk belang ze hecht aan de aanwezigheid en inzet van kunst en cultuur voor iedereen: jong en oud, vitaal en kwetsbaar, bewoners en bezoekers. Met de ambities en de doelstellingen wordt richting gegeven aan de uitvoering van het beleid dat in co-creatie met de uitvoerende organisaties in het veld tot stand gebracht zal worden. Veel van de programmapunten uit de vorige beleidsperiode voor het gemeentelijke beleid op het gebied van kunst en cultuur, konden (deels) worden gerealiseerd en worden gecontinueerd. Wij willen in de komende periode meer faciliteren en aanjagen om vernieuwing te stimuleren en ruimte te geven. Goede initiatieven komen meestal ‘van onderop’.

De ambities en doelstellingen zijn geclusterd in vijf programma’s:
1. Talentontwikkeling van de jeugd
2. Levendige historie
3. Inclusie door kunst
4. Participatie en leefbaarheid
5. Zichtbaarheid en imago

Wat willen we bereiken?

We willen nieuwe activiteiten mogelijk maken en initiatieven stimuleren door krachten te bundelen en verbindingen te leggen. Wij menen dat hier kansen liggen. Daarom willen we de komende jaren vooral inzetten op het vergroten van de zichtbaarheid, het stimuleren van samenwerking én het leggen van dwarsverbanden tussen de culturele instellingen, verenigingen, het onderwijs, maatschappelijke partners, de zorg en ondernemers. Een voorbeeld hiervan is EuroArt 2021. Samenwerking op basis van eigen initiatief, kracht en kwaliteit. Wij verwachten dat hierdoor kennis kan worden gedeeld en vraag en aanbod van activiteiten meer op elkaar kunnen worden afgestemd. Wij verwachten dat bovengenoemde partijen voldoende cultureel ondernemend zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Middels de samenwerking met diverse partijen willen wij een goede krachtenbundeling bevorderen. Te denken valt aan samenwerking in programmering, publieksbenadering, bedrijfsvoering en faciliteiten.
  • In het kader van de evaluatie van de relevante subsidieregelingen zal bezien worden waar de administratieve lasten voor de subsidieaanvrager beperkt kunnen worden.
  • Het uitvoeren van de cultuurnota.
  • EuroArt 2021

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteiten zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting. Aanvullende middelen zijn geraamd voor uitvoering van het gastheerschap Euro Art.

Lasten, baten en saldo

Lasten

40.068.883

42,3 %

Baten

13.242.601

14,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16