Begroting 2021 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Onderwijs

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp
Portefeuillehouder Onderwijshuisvesting: Albert Koning

Coalitieakkoord

Onderwijs vervult een centrale rol in onze maatschappij. Een leven lang leren en jezelf blijven ontwikkelen is tegenwoordig heel gewoon. Dat moet ook, want door onder meer automatisering en robotisering zullen de beroepen van vandaag niet meer de beroepen van morgen zijn. Omdat onderwijs moet voorbereiden op werkzaamheden die nog niet bestaan, is nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente noodzakelijk.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Onderwijs

Wij streven naar een goed en bereikbaar onderwijs voor alle kinderen van de gemeente met een goede overdracht tussen scholen en gemeente. Hierbij hebben wij o.a. de volgende (deel)ambities:

 • realisatie en behoud van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod binnen de gemeente, met behoud van kleine scholen in buurten en dorpen.
 • Voor het passend onderwijs, zowel voor beneden- als bovengemiddelde leerlingen is een goede verbinding met het gemeentelijk team een voorwaarde, waarbij schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaren een cruciale rol vervullen.
 • Bewegings- en cultuuronderwijs is belangrijk, het liefst met vakleerkrachten in het primair onderwijs.

Onderwijshuisvesting

Wij streven naar een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting in samenwerking met de schoolbesturen. De gezamenlijke visie wordt verder uitgewerkt in het Integraal Huisvestingsplan  Onderwijs  (lees: IHP). Doelstellingen in dit kader zijn o.a.:

 • Het realiseren van schoolgebouwen, die voldoen aan de speerpunten v.w.b. duurzaamheid (ENG) en luchtbehandeling (‘frisse scholen’). Daarnaast dient een modern schoolgebouw de flexibiliteit en functionaliteit te hebben om toekomstige onderwijsontwikkelingen te kunnen faciliteren.
 • Transparantie voor alle partijen: Op basis van een IHP worden heldere criteria en methodieken toegepast ten aanzien van renovatie (vernieuwbouw) en vervangende nieuwbouw. In het IHP staat beschreven wanneer en hoeveel er per school moet worden geïnvesteerd in renovatie of vervangende nieuwbouw.

De scholen beter integreren in de samenleving: welke functies kunnen de scholen (inclusief schoolpleinen) hebben voor de wijk? (Integraal Kind Centrum, verhuur ruimten aan maatschappelijke instanties , etc.)

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs

Voor alle leerlingen is structureel aandacht binnen de uitvoering van zowel de lokale als de regionale agenda Passend Onderwijs. De lokale en regionale samenwerking is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Het schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaren vormen in het kader Zorg voor de Jeugd een verbindende schakel tussen onderwijs en gemeente.

In 2018 is de gemeente samen met scholen in Edam-Volendam met het programma Samen Beter gestart. Met dit programma versterken wij de samenwerking en komen we tot een gezamenlijke afstemming van inhoud en agenda binnen het Sociaal Domein van de gemeente Edam-Volendam. Er zijn doelen en prioriteiten vastgesteld. De focus ligt op het versterken van de zorgstructuur, de inzet en voorlichting online veiligheid en genotsmiddelen (LEF) en persoonsvorming (talentontwikkeling). Uit de uitwerking van het laatste onderwerp is het programma Kansrijk voortgekomen; het aanbieden van een breed aanbod van activiteiten waarbij de jeugd van 4 tot 18 jaar de ruimte wordt geboden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij wordt een aanbod voor alternatieve activiteiten binnen het kader van LEF voor de vrijdag- en zaterdagavond ontwikkeld.
In 2019/2020 is de uitvoering van deze opdracht bij de Alliantie Kansrijk (samenwerkingen CBW en Sportkoepel) neergelegd. De Alliantie Kansrijk coördineert en geeft dit aanbod samen met de jeugdigen, ouders, stakeholders (waaronder Samen Beter) en denktank LEF vorm. Monitoring en evaluatie zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Onderwijshuisvesting

 • Afronden IHP met vastgestelde 4-jarige (begrotings-)cyclus
 • Aanpassen verordening voor borging van het IHP
 • Opstellen en gezamenlijk ondertekenen van vaststellingsovereenkomst in het kader van het IHP voor juridische borging IHP-afspraken.
 • Voorbereiding en uitvoering van de vervangende nieuwbouw Sint Vincentiusschool (locatie Zuidwester)
 • Voorbereiding en uitvoering vervangende nieuwbouw Meester Hayeschool (Beets)
 • Uitvoeren programma IHP
 • Integrale studie naar nieuwbouw scholencombinatie Trimaran-Piramide

Projecten in het Programma Projecten

St Vincentiusschool
Nieuwbouw van de St. Vincentiusschool, als een Gespecialiseerd Onderwijs Centrum (GOC), op de locatie van de voormalige Zuidwester. In 2021 wordt het nieuwe schoolgebouw geopend.

Meester Hayeschool
Nieuwbouw van de Meester Hayeschool in Beets op de huidige locatie. In 2021 start de bouw van de nieuwe school.

Wat mag het kosten?

Onderwijs

De kosten van deze activiteiten zijn verwerkt in deze begroting.

Onderwijshuisvesting

De lasten voor dit onderdeel zijn opgenomen in deze begroting.
Voor het IHP wordt een 4-jarige begrotingscyclus opgesteld.

Lasten, baten en saldo

Lasten

40.068.883

42,3 %

Baten

13.242.601

14,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16