Begroting 2021 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Zorg en Veiligheid

Portefeuillehouder Veiligheid: Lieke Sievers
Portefeuillehouder Zorg: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Veiligheid vormt de basis voor een leefbare samenleving. Voorkomen is beter dan genezen. Daar waar sprake is
van ernstige overlast is vrijwel altijd ook sprake van een zorgcomponent en is een stevige integrale aanpak nodig vanuit de gemeente. Komende tijd zal vooral ingezet worden op doorontwikkeling van onze lokale netwerken. Kleine dingen klein houden is het devies. Het slimmer inzetten van de schaarse middelen of het realiseren van een beter resultaat met dezelfde financiële middelen is leidend. Verbindingen zowel in- als  extern moeten worden uitgebreid en geïntensiveerd.

Nadere toelichting

De decentralisaties in het sociaal domein hebben tot doel gehad te zorgen voor ondersteuning van de inwoners volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. In situaties waarbij onveiligheid optreedt voor inwoners, is zorg altijd deel van de oplossing. Dit vraagt om een afgestemde benadering in de ondersteuning aan inwoners. Op het niveau van de gemeente en op het niveau van de regio. Daarin spelen diverse ketenpartners een rol, elk vanuit hun eigen expertise en opdracht. Om tot een betere netwerkaanpak Zorg & Veiligheid te komen is het nodig de ketens van Zorg en Veiligheid in Edam-Volendam en in geheel Zaanstreek-Waterland dichter bij elkaar te brengen. Er is tot nu toe nog te vaak gedacht en gewerkt in de afzonderlijke ketens en niet in de netwerkgedachte die de inwoners de noodzakelijke zorg en veiligheid kan bieden.

Wat willen we bereiken?

Wij streven ernaar de burger zo snel als mogelijk in de passende zorg te krijgen, te houden en door te geleiden naar het lokale veld wanneer de hulp afdoende is geweest. Door met elkaar (gemeenten en zorgorganisaties) de doorlopende zorglijn te creëren dragen we eraan bij dat de burger van lokale hulp tot de meest intensieve hulp de ondersteuning krijgt die nodig is. We dragen er zorg voor dat er samenwerking is tussen de verschillende domeinen zorg en veiligheid, in een netwerkverband waar we vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap de casus oppakken en voorzien van de hulp/zorg die nodig is. De inwoner staat centraal en we organiseren de hulp met de inwoner en samen met elkaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Doorontwikkeling Wet Verplichte GGZ.
  • Doorontwikkeling Zorg en Veiligheidshuis.
  • Doorontwikkeling Veilig Thuis
  • Bestendigen netwerk Zorg & Veiligheid

Wat mag het kosten?

Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is structureel € 35.000 beschikbaar in de meerjarenbegroting.

Voor te ontwikkeling en uitvoering van het lokaal actieprogramma Zorg en Veilig heeft de afdeling Samenleving binnen de bestaande capaciteit ruimte gemaakt.

Lasten, baten en saldo

Lasten

40.068.883

42,3 %

Baten

13.242.601

14,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16