Begroting 2021 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Jeugd

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

De kwaliteit van de voorzieningen blijft behouden, zoals het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), Club- en Buurthuiswerk (CBW) en sportvoorzieningen. Dit wordt uitgebreid door het realiseren van een bouwspeelplaats waar de jeugd zowel technisch als creatief bezig kan zijn. Hiertoe zal eerst onderzocht worden waar, door wie en in welke vorm dit het best gedaan gaat worden.

Nadere toelichting

Speelruimte

In de gemeente liggen momenteel 120 formele speelplekken die in het beheer van de gemeente zijn. Dit is een van de meest zichtbare beleidsterreinen en inmiddels zijn de beleidsambities met betrekking tot het spelen in de gemeente geactualiseerd.
Het voorstel met de nieuwe kaders is op 12 september 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. De Raad heeft ingestemd met scenario 3, ten behoeve van de nog te realiseren nota Speelruimte. Op 30 januari 2020 is de nota Speelruimte door de gemeenteraad vastgesteld. Nu is het tijd om over te gaan tot de uitvoering daarvan. Dit proces bestaat uit een participatietraject en een aanbestedingsprocedure. Deze twee trajecten zullen dit jaar tegelijkertijd gaan starten.

Wat willen we bereiken?

Speelruimte

Een veilig, divers, avontuurlijk en uitdagend speelareaal wat moet bijdragen aan meer buitenspel door kinderen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, een laagdrempelige sportdeelname, is een gezond alternatief voor televisie/gamen en stimuleert ontmoeting.

Bouwspeelplaats

De bouwspeelplaats moet een plek zijn waar de jeugd van 6 tot en met 12 jaar, onder toezicht, maar zo vrij mogelijk hutten kan bouwen, spelen, klimmen en op een vuurtje lekkers kan maken. Daarbij kan de verbinding worden gelegd met het programma Kansrijk; (na)schoolse activiteiten Talentontwikkeling Jeugd. Op deze manier kan de jeugd zich creatief, technisch en motorisch ontwikkelen. Daarnaast kan de bouwspeelplaats voor andere doelgroepen een belangrijke rol spelen zoals het bieden van plaats voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en werkervaringsplaatsen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Speelruimte

Op basis van de nota Speelruimte wordt er een goed uitvoeringsplan gemaakt,  voorzien van een  geprioriteerde uitvoeringskaart.

Projecten in het Programma Projecten

Bouwspeelplaats

Het realiseren van een bouwspeelplaats van 1400 m2 in de Broekgouw. Er is inmiddels een locatie in de Broeckgouw aangewezen. Het realiseren van de bouwspeelplaats is in twee trajecten opgesplitst: de exploitatie en de inrichting van het terrein. In 2019 is de Raad de voorkeur uitgesproken om de exploitatie bij een partij neer te leggen die professioneel toezicht kan houden op de jeugd en verbinding legt met programma Kansrijk Jeugd; (na)schoolse activiteiten talentontwikkeling Jeugd. Middels een openbare aanbesteding wordt deze partij gezocht en gecontracteerd. Dit proces loopt. Ondertussen wordt de inrichting van het terrein verder ontwikkeld. De bouwspeelplaats wordt in 2021 opgeleverd.

Wat mag het kosten?

Speelruimte

Voor volledige instandhouding is in totaal een investeringsbedrag nodig van € 1,2 miljoen. Dit budget wordt verdeeld in eenmalig € 250.000 voor vervangingsinvesteringen in de kernen van Zeevang (verspreid over 2020-2021). En een structureel investeringsbudget van € 100.000 per jaar vanaf 2023 voor de overige speelvoorzieningen (in 2022 hoeven er geen voorzieningen te worden vervangen). De genoemde jaarlijkse investeringen en kapitaallasten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Bouwspeelplaats

De maximale kosten voor de exploitatie zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. Het definitief ontwerp en kostenraming zijn middels een verzoek om investeringskrediet in november 2019 door de Raad goedgekeurd.

Lasten, baten en saldo

Lasten

40.068.883

42,3 %

Baten

13.242.601

14,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16