Begroting 2021 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunten

Werk en inkomen

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Werkgeverservicepunt

Wij streven naar behoud van het Werkgeversservicepunt (WSP) als netwerkorganisatie. In het WSP werken consulenten van de regiogemeenten, het UWV en Baanstede samen op het terrein van:

  • Acquisitie: de consulenten stemmen met elkaar af welke bedrijven worden bezocht en delen de vacatures;
  • Matching: de gevonden vacatures worden samengevoegd met de kandidaten van de verschillende organisaties om de ‘beste’ match te bewerkstelligen;
  • Inzet instrumenten: de deelnemende organisaties en gemeenten stemmen de verschillende mogelijkheden op elkaar af waar het gaat om inzet van bijvoorbeeld subsidies en coaching, om regionale concurrentie te voorkomen. Dit overleg vindt wekelijks plaats.

Stichting Werkplus

De inzet is het behoud van het "goede" van BaanStede: een zo goed mogelijke werkplek bieden aan WSW-ers. Bij het uiteenvallen van de gemeenschappelijke regeling BaanStede blijven we samenwerken in de regio om mensen een zo goede mogelijke plek te bieden.

Nadere toelichting

De gemeente Edam-Volendam heeft de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet met elkaar verbonden door te werken vanuit één 'team werk' - bestaande uit consulenten Werk en Jobcoaches - dat de ondersteuning, toeleiding, matching, bemiddeling, plaatsing, jobcoaching en het accounthouderschap verzorgt van de Wsw-ers en de doelgroepen van de Participatiewet. Door het team te positioneren binnen de sectie Breed Sociaal Loket wordt de uitvoering de doorlopende ontwikkellijn dagbesteding -beschut werk- garantiebanen vormgegeven.

De verbinder/accountmanager van de stichting WerkPlus heeft nauw overleg met de beleidsadviseur van de Participatiewet en de sectie Breed Sociaal Loket over het beleid, de uitvoering en de overlap/afstemming tussen de Wsw en Participatiewet. Ook ten aanzien van het Werkgeversservicepunt in de regio over de werkgeversbenadering en de regionale acties op het gebied van de arbeidsmarkt wordt samen opgetrokken en afgestemd.

Wat willen we bereiken?

We willen dat zoveel mogelijk inwoners kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving en waar mogelijk binnen een reguliere werkomgeving. Iedereen die kan werken is aan het werk of wordt daarop voorbereid. Statushouders gaan sneller en vaker aan het werk. Voor mensen met een arbeidsbeperking is er continuïteit in de begeleiding en een meer integrale ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen ervoor dat we de mogelijkheden van de doelgroep goed in beeld hebben. Instrumenten en voorzieningen worden op maat ingezet. Deze dragen bij aan de ontwikkeling van de werkzoekenden en/of aan de bereidheid van werkgevers om werkzoekenden een (leerwerk)baan te bieden. Om de arbeidsmarktpositie van statushouders te versterken wordt ingezet op het gelijktijdig aanbieden van taalonderwijs en (vrijwilligers)werk. Bij de voorbereidingen op de nieuwe Wet inburgering wordt samengewerkt met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. Om de sluitende aanpak voor mensen met een arbeidsbeperking beter te organiseren wordt de wet- en regelgeving aangepast. De positionering en gecombineerde aanpak Wsw en Participatiewet wordt op basis hiervan verder uitgewerkt.

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteit zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Stichting WerkPlus heeft voor de activiteiten van de stichting een eigen begroting en jaarrekening. De gemeente vult het tekort in de exploitatiebijdrage van de stichting aan.

Lasten, baten en saldo

Lasten

40.068.883

42,3 %

Baten

13.242.601

14,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16