Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

Jaarrekening

Begroting

Meerjarenraming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4.01

Wegen, paden, pleinen

-2.375

-6.659

-6.618

-6.749

-5.217

-5.134

4.02

Openbare verlichting

-371

-420

-795

-867

-862

-865

4.03

Straatreiniging

-536

-676

-865

-871

-884

-897

4.04

Gladheidsbestrijding

-37

-85

-197

-229

-202

-203

4.05

Bruggen

-256

-796

-1.051

-1.050

-944

-918

4.06

Verkeer

-407

-463

-694

-701

-708

-750

4.07

Havens

-344

-347

-387

-385

-367

-370

4.08

Waterhuishouding

-454

-624

-786

-687

-708

-726

4.09

Markten en standplaatsen

-68

-61

-52

-53

-48

-48

4.10

Centrale Antenne Installatie

-941

-819

-892

-947

-957

-968

4.11

Groenvoorzieningen

-2.799

-3.092

-2.567

-2.663

-2.678

-2.762

4.12

Kermissen en volksfeesten

-183

-244

-288

-292

-296

-301

4.13

Afvalstoffen

-3.990

-3.986

-3.930

-4.186

-4.218

-4.218

4.14

Riolering

-2.101

-1.702

-2.188

-2.472

-2.626

-2.730

4.15

Parkeren

-155

-276

-329

-331

-334

-337

Totaal Lasten

-15.016

-20.251

-21.638

-22.484

-21.048

-21.229

4.01

Wegen, paden, pleinen

212

113

140

141

142

144

4.02

Openbare verlichting

20

25

25

25

25

25

4.03

Straatreiniging

42

50

50

50

50

50

4.04

Gladheidsbestrijding

0

6

1

1

1

1

4.05

Bruggen

21

15

15

15

15

15

4.06

Verkeer

3

66

121

121

121

121

4.07

Havens

145

175

178

181

183

185

4.08

Waterhuishouding

0

0

0

0

0

0

4.09

Markten en standplaatsen

122

127

129

131

133

135

4.10

Centrale Antenne Installatie

1.663

1.669

1.738

1.779

1.819

1.859

4.11

Groenvoorzieningen

227

273

266

279

279

279

4.12

Kermissen en volksfeesten

219

215

215

215

215

215

4.13

Afvalstoffen

4.195

4.413

4.872

5.254

5.619

5.723

4.14

Riolering

3.268

3.488

3.801

4.176

4.328

4.413

4.15

Parkeren

174

162

148

148

149

150

Totaal Baten

10.310

10.796

11.697

12.515

13.079

13.315

Totaal vóór mutaties reserves

-4.706

-9.455

-9.940

-9.968

-7.969

-7.915

Toevoeging reserves

-12.944

-2.458

-3.041

-3.027

-3.053

-3.053

Onttrekking reserves

11.922

6.518

6.936

6.742

4.588

4.552

Totaal na mutaties reserves

-5.729

-5.395

-6.045

-6.253

-6.434

-6.415

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Procedure

OMB Verhoging heffing Afvalstoffen

0

250

500

500

c

OMB Verhoging tarief CAI

15

30

45

60

b

Aanpassen parkeerbeleid

-133

-265

-265

-265

a

OMB Verhoging heffing Afvalstoffen
De kosten die gemeente maakt om de afvalstoffen op te halen en te (laten verwerken) zijn de afgelopen jaren echter sneller gestegen dan met de jaarlijkse index gecompenseerd wordt. De jaarrekening van de afgelopen jaren (zie onder)laten een dalend dekkingspercentage zien. Met de indexatie van de afgelopen jaren is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de afdracht aan het rijk die de gemeente moet doen. Het bedrag hiervoor is inmiddels 18 euro per ton en loopt verder op. Daarnaast zijn de kosten voor de uitbesteding van de afvalinzameling meer gestegen dan de gemeentelijke index.  De meerkosten t.b.v. de rijksbijdrage en uitbesteding alleen bedragen in de laatste jaren al ruim € 220.000. Een direct gevolg van het lager worden van dekkingspercentage is dat de gemeente andere uitgaven moet beperken. Mede om deze reden kan de belasting op de afvalstoffen méér dan de index verhoogd worden vanaf 2022 en zal het dekkingspercentage daarmee vanaf 2024 op 96% uitkomen. De percentages uit de laatste jaarrekeningen zijn: 2019: 73,4% // 2018: 73,7% // 2017: 81,3%

OMB Verhoging tarief CAI
De onderhoudsvergoeding CAI wordt al jaren structureel verhoogd met 1,5% Een verhoging van het tarief met 1% levert €10.000 per jaar op. Het tarief kan structureel met 1,5% extra verhoogd worden aangezien de kosten van de CAI nog steeds lager zijn dan van andere providers. Per saldo is de stijging dan 3% structureel. Voor de jaren 2021 en verder leidt dit tot een hoger begrotingssaldo van respectievelijk €15.000, €30.000, €45.000 en €60.000.

Aanpassen parkeerbeleid
In  de begroting 2020 e.v. zijn aanvullende inkomsten opgenomen uit betaald parkeren. Dat leek vorig jaar haalbaar. Nader onderzoek en besluitvorming door uw raad hierover zou nog plaats vinden. De mogelijkheden hiervoor blijken beperkter dan gedacht daarom zijn de inkomsten niet meer opgenomen in de begroting 2021-2024. Het college zal een verkenning doen naar de mogelijkheden voor betaald parkeren door toeristen en bezoekers op een beperkt aantal terreinen, zoals eerder in uw raad toegezegd door de portefeuillehouder. De uitkomsten hiervan worden in 2021 aan u voorgelegd.

Nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2020'

16

0

0

0

Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'

12

0

0

0

Uitvoering Beleidsplan Afvalbeheer

220

0

0

0

Actualisatie investering 'Arcadis plan ophogen 2020'

90

89

89

88

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'

0

-106

-106

-105

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'

0

0

27

27

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024'

0

0

0

35

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2022'

0

0

4

4

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'

0

0

0

-6

Nieuwe investering 'Mechanische riolering 2021'

0

-56

-56

-56

Actualisatie investering 'P4 Meerkosten Revitaliseren Julianaweg'

233

232

56

56

Actualisatie investering 'Verhogen voorbereidingskrediet Julianaweg'

42

0

0

0

Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'

116

-1

-1

-1

Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2020'
Door de aanbesteding in 2020 wordt niet het gehele krediet benut in 2020 en zal 50% van het krediet in 2021 worden besteed. Hierdoor start de afschrijving in 2022.

Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'

De investering wordt één jaar later uitgevoerd, in het jaar 2021. De eerste afschrijving vindt plaats in 2022.

Uitvoering Beleidsplan Afvalbeheer

De uitvoering van het Beleidsplan Afvalbeheer zal in 2021 worden afgerond, waardoor de eerste afschrijving in 2022 zal plaatsvinden.

Actualisatie investering 'Arcadis plan ophogen 2020'

Het krediet Arcadis plan ophogen 2020 komt uit het voorgaande beleidsplan en is niet afgevoerd bij het beleidsplan wegen 2019-2023.

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'

Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de lasten worden gedekt uit de voorziening.

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'

Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de lasten worden gedekt uit de voorziening.

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024'

Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de lasten worden gedekt uit de voorziening.

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2022'

Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de lasten worden gedekt uit de voorziening.

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'

Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de lasten worden gedekt uit de voorziening.

Nieuwe investering 'Mechanische riolering 2021'

Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de lasten worden gedekt uit de voorziening.

Actualisatie investering 'P4 Meerkosten Revitaliseren Julianaweg'

Op basis van de actuele planning is de afschrijving vooruitgeschoven van het jaar 2021 naar 2023. Daarnaast is de afschrijvingtermijn gewijzigd van 15 jaar naar 20 jaar, conform de financiële verordening.

Actualisatie investering 'Verhogen voorbereidingskrediet Julianaweg'

Het project is in voorbereiding, in 2021 wordt gestart met de uitvoering.

Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'

De reconstructie van de Julianaweg is in voorbereiding, in 2021 wordt gestart met de uitvoering.

Lasten, baten en saldo

*1.000

Lasten

24.678.233

26,0 %

Baten

18.633.634

19,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16