Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Speerpunten

Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

 • Behoud van busvervoer naar Amsterdam Centraal Station, waarbij gedwongen overstappen op de Noord/Zuidlijn onwenselijk is.
 • Bewaken en behouden van de verkeersveiligheid in Edam-Volendam.
 • Realisatie van voldoende parkeervoorzieningen op loopafstand van de centra, waarbij in beginsel geen betaald parkeren wordt ingevoerd voor de eigen bewoners.
 • Het garanderen van een goede doorstroming op het hoofdwegennet in Edam en Volendam.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Openbaar vervoer

 • Goed regionaal openbaar vervoer met een goede aansluiting van verschillende openbaar-vervoervoorzieningen.
 • Behoud van de rechtstreekse verbinding naar Amsterdam Centraal Station zonder verplichte overstap.

Verkeersveiligheid

 • Verbetering verkeersveiligheid.
 • Bewustwording (on)wenselijk gedrag.

Parkeren

 • Minder overlast van toeristisch parkeren van zowel bussen als auto’s.
 • Verbeteren van de duidelijkheid van de parkeerregimes.
 • Terugdringen van parkeerdruk.
 • Uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor fietsen in centrums Edam en Volendam en bij openbaar vervoer haltes.

Doorstroming

 • Goede en veilige doorstroming van zowel het gemotoriseerde verkeer als het fietsverkeer op het hoofdwegennet.

Wat gaan we daarvoor doen?

Openbaar vervoer
Door de corona crisis hebben de vervoerders 6 maanden extra gekregen om in te schrijven op de aanbesteding van de concessie Zaanstreek-Waterland. In 2021 zullen deze inschrijvingen beoordeeld worden. Een definitieve ingangsdatum van de nieuwe concessie is hierdoor nog niet bekend.

Verkeersveiligheid

Aanpak fietsknelpunten (Verkeersplan 2018-2023)
In 2020 is er een inventarisatie gehouden van fietsknelpunten in de gemeente. In 2021 zal gestart worden met de uitvoering.

Aanpak voetgangersoversteekplaatsen (Verkeersplan 2018-2023)
Alle voetgangersoversteekplaatsen in de gemeente zijn geëvalueerd volgens de geldende richtlijnen van de gemeente die zij gebaseerd op advies van het CROW. In 2021 wordt er gestart met de aanpassing van de oversteekplaatsen die niet voldoen aan de richtlijnen.

Looproute Dijkgraaf de Ruiterlaan, tussen Grote Ven en Julianaweg (Verkeersplan 2018-2023)
Langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan, tussen Grote Ven en Julianaweg wordt een voetpad aangelegd van 1,5 meter breed.

Aanleg verkeersremmende maatregelen dorpskernen (Verkeersplan 2018-2023)
In de kleine dorpskernen zal in 2021 gestart worden met het aanleggen van verkeersremmende maatregelen en op wegvakken zullen waar mogelijk fietsvoorzieningen aangelegd worden.

Rouleren Smileys (max. snelheid) en bewustwordingscampagnes (Verkeersplan 2018-2023)
Voortzetten van gedragscampagne waarbij weggebruikers op de juiste snelheid en gedrag worden gewezen

Parkeren

Parkeerdruk meting
In 2021 zal er een parkeerdruk meting worden gehouden om de parkeerdruk in de gehele gemeente te monitoren.

Uitbreiding parkeercapaciteit Donata Steurhof
Uit de parkeerdruk meting in 2018 is gebleken dat de parkeerdruk in de Donata Steurhof onevenredig hoog is. In 2021 zal hierdoor de parkeercapaciteit uitgebreid worden door de aanleg van extra parkeerplaatsen.

Parkeerplaats Singelweg (programma projecten)
Realiseren van een parkeerterrein voor circa 150 personenauto’s aan de Singelweg in twee fasen. Fase 1 is in 2020 aangelegd. In 2021 wordt onderzocht of de 2e fase ook gerealiseerd dient te worden.

Busparkeren Egbert Sneijderplein (programma projecten)
Voor het parkeren van toeristenbussen is er onderzoek gedaan naar verschillende locaties. In 2021 worden de plannen voor de parkeervoorzieningen voor toeristenbussen op het Egbert Sneijderplein uitgewerkt om tot realisatie over te gaan.

P+R terrein Oosthuizen (programma projecten)
In 2020 is de initiatieffase gestart van dit project. Indien de gemeenteraad instemt met het benodigde investeringskrediet wordt in 2021 gestart met participatie en de ontwerpfase.

Doorstroming

Reconstructie Julianaweg
In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Julianaweg gestart. In 2021 zal de uitvoering van dit project starten.

Regionale ontwikkeling
Voor de regionale bereikbaarheid van de gemeente zijn er verschillende projecten waarin er geparticipeerd wordt. De belangrijkste projecten zijn Bereikbaarheid Waterland voor de N247 en met name de onderdoorgang Broek in Waterland en de Hoornse lijn.

Wat mag het kosten?

Openbaar Vervoer
De kosten voor dit onderdeel maken onderdeel uit van de begroting. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd.

Verkeersveiligheid
In de bijlage Investeringen zijn diverse bedragen opgenomen, waarmee maatregelen worden gerealiseerd die de verkeersveiligheid bevorderen.

Parkeren
De kosten voor dit onderdeel maken onderdeel uit van de begroting. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd.

Doorstroming
De investeringen voor de projecten zijn in de begroting opgenomen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

24.678.233

26,0 %

Baten

18.633.634

19,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16