Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Speerpunten

Schoon en verzorgd

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Wij streven naar een schoon en verzorgd straatbeeld. In dit kader streven wij o.a. naar:

  • Het behoud van de milieustraat in Oosthuizen en herinrichting van de gemeentewerf in Volendam
  • Optimalisatie inzamelmethodiek, door realisatie ondergrondse inzameling per ultimo 2023 en realisatie van rolcontainers in de buitengebieden
  • Verminderen van afvalstromen en te streven naar hergebruik van 75% van het huishoudelijk afval
  • Het op niveau brengen en houden van het onderhoud van de openbare ruimte (o.a. wegen, bruggen, groen, riolering e.d.). Het handboek HIOR is hierbij uitgangspunt.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Een adequaat werkende afvalinzameling en milieutechnisch verantwoordelijke  verwerking. Het in stand houden en waar nodig optimaliseren van een veilige en goed functionerende openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Communicatie voor een goede scheiding van het afval verder stimuleren.
  • In 2019 heeft de gemeenteraad o.a. de beleidsplannen Wegen, Havens en Bruggen, Schoeiingen en Kademuren vastgesteld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan deze plannen.
  • In 2020 heeft de gemeenteraad de beleidsplannen Baggeren en Groen vastgesteld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan deze plannen.
  • Realisatie van diverse onderhoudsprojecten in de openbare ruimte, waaronder het lopende 5-jarige plan Openbare Verlichting en het Gemeentelijk Rioleringsplan.
  • Actualiseren van het VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof) en de verdere uitvoer ervan.

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn in de begroting 2021 opgenomen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

24.678.233

26,0 %

Baten

18.633.634

19,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16