Begroting 2021 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Speerpunten

Infrastructuur

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Wij streven naar een goede doorstroming en veiligheid van het verkeer in onze gemeente. Projecten en aandachtspunten in dit kader zijn o.a. de verkeersontsluiting Broeckgouw, Waterrijk en Dijkgraaf Poschlaan.

Nadere toelichting

Vanwege verkeersdrukte en veiligheid op de Singelweg en Julianaweg, alsmede toekomstige ontwikkelingen als Broeckgouw en ontsluiting Lange Weeren, streven wij naar aanleg van de 3e ontsluitingsweg Dijkgraaf Poschlaan. De ontsluiting dient verkeerstechnisch optimaal te worden aangelegd en zoveel mogelijk rekening houdende met alle in het geding zijnde belangen en binnen realistische financiële kaders. Na de bestemmingsplanprocedure in 2019 is in 2020 de onteigening afgerond en de werkvoorbereiding gestart.

Wat willen we bereiken?

De ontsluiting moet bijdragen aan:

  • Vermindering van de verkeersdruk op de Julianaweg en de Singelweg.
  • Toekomstige ontsluitingsweg van de Lange Weeren.
  • Kortere fietsroute naar Purmerend

Naast het aanleggen van deze weg is het zaak het hele verkeerssysteem te onderhouden en conform het vastgestelde verkeersplan te blijven ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Realiseren van 3 e ontsluitingsweg (valt onder projecten)

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.637.855

25,9 %

Baten

6.486.957

25,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16