Begroting 2021 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

Jaarrekening

Begroting

Meerjarenraming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6.01

Beleggingen en treasury

-125

-251

-22

170

299

361

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

-292

-421

-404

-411

-418

-425

6.03

Overige belastingen

-209

-176

-178

-181

-185

-188

6.05

Beheer Overige Gebouwen

-276

-319

-290

-390

-382

-397

6.06

Controle gemeentefinanciën

-114

-126

-103

-105

-107

-109

6.07

Overige baten en lasten

-14

-231

720

406

108

108

Totaal Lasten

-1.030

-1.524

-277

-512

-685

-650

6.01

Beleggingen en treasury

448

330

325

325

325

325

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

5.899

6.049

6.240

6.414

6.552

6.681

6.03

Overige belastingen

917

1.053

1.225

1.391

1.524

1.645

6.04

Algemene uitkering

43.820

45.037

46.917

48.053

48.864

49.805

6.05

Beheer Overige Gebouwen

74

74

75

225

228

232

6.07

Overige baten en lasten

680

12

0

0

0

0

Totaal Baten

51.839

52.555

54.784

56.408

57.494

58.687

Totaal vóór mutaties reserves

50.809

51.031

54.506

55.897

56.808

58.037

Toevoeging reserves

-2.576

-122

-34

-34

-34

-34

Onttrekking reserves

2.109

382

98

99

88

100

Totaal na mutaties reserves

50.341

51.291

54.570

55.962

56.863

58.103

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Procedure

OMB Toevoeging aan algemene reserve laten vervallen

48

48

48

48

a

OMB Niet uitdelen loon- en prijs compensatie

300

300

300

300

a

OMB Accountantskosten

25

25

25

25

a

OMB Toeristenbelasting verhoging tarief

0

0

100

200

c

OMB Toevoeging aan algemene reserve laten vervallen
De jaarlijkse toevoeging aan de Algemene reserve van € 48.000 kan vervallen. Deze bedragen komen hierdoor structureel ten gunste van het saldo begroting.

OMB Niet uitdelen loon- en prijs compensatie
Jaarlijks worden de begrotingsposten, conform de uitgangspunten, geïndexeerd ter compensatie van loon- en prijsstijgingen. Voor 2021 kan besloten worden voor een deel van de lasten (€ 30 mln.) de loon en prijsstijgingen niet volledig te compenseren. De standaard  1,5% kan verlaagd worden naar 0,5%. Het niet uitdelen van de loon- en prijscompensatie komt structureel ten gunste van het saldo begroting met € 300.000. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente.  Bijvoorbeeld in onderhoud van openbare ruimte, aangezien de tarieven voor extern in te kopen goederen en diensten door deze maatregel sneller stijgen dan het beschikbare budget.

OMB Accountantskosten
De accountantskosten vallen bij de aanbesteding € 25.000 per jaar lager uit dan begroot. Deze lastenverlaging  komt ten gunste van het saldo begroting

OMB Toeristenbelasting verhoging tarief
In de raming 2021 en 2022 zit een verhoging verwerkt van 15% en 13%. In 2023 en 2024 wordt het tarief met 1,5% verhoogd. Er kan voor gekozen worden om ook in 2023 en 2024 het tarief met 10% te verhogen. Een extra stijging van 10 %  levert  € 100.000 per jaar op.  Het tarief komt dan in 2023 iets boven het landelijk gemiddelde van 2020.

Nieuwe investeringen

Lasten, baten en saldo

*1.000

Lasten

311.318

0,3 %

Baten

54.881.528

57,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16