Begroting 2021 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Speerpunten

Financiën en Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Hans Schütt, Wim Runderkamp (vastgoed)

Coalitieakkoord

  • Wij streven naar een goed, gezond en transparant financieel beleid, waarbij risico's in kaart zijn en gemonitord worden en het inkoop- en aanbestedingsbeleid voldoet aan de richtlijnen.
  • Wij streven naar 'grip' op ons vastgoed. Verkoop van vastgoed is daarbij geen doel op zichzelf, net zo min als behoud van het eigendom.  

Nadere toelichting

De gemeente Edam-Volendam streeft er naar om meerjarig een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Wat willen we bereiken?

De doelen van de gemeente zijn beschreven in de verschillende programma’s. De dekking van de uitgaven die noodzakelijk zijn om deze doelen te bereiken komen uit verschillende bronnen. Naast de specifieke bronnen beschikt de gemeente over algemene dekkingsmiddelen zoals hierboven beschreven.  
Met deze meerjarige begroting wordt de doelstellingen van de gemeente bereikt met een zo laag mogelijk niveau van lokale heffingen.

Het vastgoed van de gemeente dient meerdere doelen. Inmiddels is beleid vastgesteld waarop gestuurd kan worden. De implementatie van dit beleid is voorzien voor de komende jaren en zal blijvend aandacht hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Implementatie van het vastgoedbeleid en het vastgoedbeheer.
  • Uitvoering geven aan het meerjarig onderhoudsprogramma voor vastgoed, waarin duurzaamheid een aandachtspunt is.

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

311.318

0,3 %

Baten

54.881.528

57,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16