Begroting 2021 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Speerpunten

Alcoholontmoediging- en drugsbestrijding

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp, Lieke Sievers

Coalitieakkoord

Dit onderwerp blijft permanente aandacht vragen. Zowel qua handhaving als preventie. Goede voorlichting voor de jeugd en ouders speelt hierin een belangrijke rol. Ook maatschappelijke — en sportinstellingen moeten in staat worden gesteld hierin een alternatief te kunnen bieden en hun rol te pakken. Nu de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente is geworden, is dit des te belangrijker geworden.
In 2018 is het programma LEF opgestart, met ondersteuning vanuit wetenschappelijk onderzoek. LEF is een programma geïnspireerd op het IJslandse model voor een gezonde en gelukkige samenleving, waarin overmatig middelengebruik en verslavingen worden voorkomen/bestreden door een brede bottom-up benadering die zijn wortels heeft in onze eigen samenleving.
De impact hiervan is in potentie groot, en zal bij voldoende aansluiting vanuit de bevolking een stevige impact hebben. Daarom is investeren voor de lange termijn belangrijk: het programma verdient een stevige basis en verankering binnen het sociaal domein en onze samenleving, met een passend communicatieprogramma.

Nadere toelichting

Wij hanteren een brede integrale visie en werkwijze ten aanzien van het veiligheidsdomein. Preventief beleid en handelen vormt te allen tijde ons uitgangspunt, maar daar waar onze normen en waarden met voeten getreden wordt treden wij handhavend op om de bestaande kaders kracht bij te zetten. Preventie en repressie gaan in brede benadering van het veiligheidsdomein hand in hand.

Het preventief beleid is ondergebracht in programma 5: Sociaal Domein/Samenleving. De hieronder beschreven concrete activiteiten maken onderdeel uit van het handhavingsbeleid van programma LEF.

Wat willen we bereiken?

Dit levert een veiligere en gezondere samenleving op, waarbij er vanuit het lokaal bevoegd gezag een signaal wordt afgegeven dat alcohol- en drugsmisbruik niet geaccepteerd wordt als maatschappelijke fenomeen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma LEF
Het tegengaan van alcohol- en middelengebruik door minderjarigen is een speerpunt van het programma LEF. LEF is niet alleen handhavend, maar is ook bedoeld om het denken over alcoholgebruik door jeugd te veranderen. Daarbij wordt ook de horeca als partner gezien, en wordt LEF in overleg met deze bedrijfstak uitgerold. Er zijn afspraken over de ‘huisregels’ die de horeca hanteert, en er is regelmatig overleg tussen de brancheorganisatie KHN, de politie en de gemeente. De rol van de ouders zal nadrukkelijker en meer concreet inhoud moeten krijgen bij de vermindering van het alcohol en middelengebruik van hun kinderen.

De gemeente voert binnen horecazaken controles uit op schenken aan minderjarigen (de zgn. leeftijdscontroles’). Voor deze controles worden ‘mysterie shoppers’ ingezet, die uitproberen waar een minderjarige drank kan kopen.
In het kader van het programma LEF (tegengaan van middelengebruik) wordt ook gebruik gemaakt van een narcoticahond (een speurhond die getraind is op het ruiken van drugs).

Optreden tegen drugs / drugsproductie
Tussen het OM, de politie en de gemeente geldt een ‘hennepconvenant’. Dit regelt de samenwerking en de informatie-uitwisseling bij het vinden van hennepkwekerijen of productievoorzieningen voor andere drugs.

De gemeente kan, bij vondst van drugs in een pand, tot (tijdelijke) sluiting van dit adres overgaan. Uiteraard met mede weging van feiten en omstandigheden. Verder wordt de regionale aanpak tegen dealende jeugd (harddrugs) lokaal uitgewerkt.

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

5.308.029

5,6 %

Baten

335.819

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16