Begroting 2021 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Speerpunten

Openbare orde & Veiligheid

Portefeuillehouder: Lieke Sievers, Wim Runderkamp (Uitvoeringsprogramma openbare ruimte)

Coalitieakkoord

Veiligheid vormt de basis voor een leefbare samenleving. Voorkomen is beter dan genezen. Daar waar sprake is van ernstige overlast, is een stevige integrale aanpak nodig vanuit de gemeente. In dit verband krijgen de problematiek op het Zuideinde (kern Volendam tussen de Haven en het Marinapark) en in de omgeving van basisschool De Piramide (kern Edam) prioriteit. Hierbij wordt ingezet op de combinatie van preventie en repressie. Zichtbaarheid en de feedback op meldingen zijn daarbij belangrijke elementen bij zowel de preventie als de subjectieve veiligheidsbeleving. Naast investeren in de relatie met de bewoners en bedrijven in buurten en wijken en de zichtbare inzet met o.a. drugshonden in het uitgaansgebied in Volendam wordt waar mogelijk onder meer gedacht aan de inzet van mobiel cameratoezicht als instrument.

Nadere toelichting

Het veiligheidsdomein bevindt zich momenteel in een transitie richting een bottom-up benadering. ‘Burgerparticipatie’ en ‘overheidsparticipatie’ zijn hierin essentieel. Burgers delen hierbij samen met ons de verantwoordelijkheid voor een leefbare en veilige woon- en leefomgeving. Het streven naar veerkracht en vertrouwen staan centraal in onze veiligheidsbenadering. Thema's die binnen dit programma spelen zijn hieronder nader toegelicht. De ontwikkeling en de gevolgen van de Covid 19-uitbraak zullen mogelijk invloed hebben op de programma-activiteiten in 2021.

Wat willen we bereiken?

Gebiedsgerichte participatie

Met het Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018 – 2022 (AIV) beschikken we over een breed gedragen gebied gebonden en meerjarig actieprogramma voor het veiligheidsdomein dat tot stand is gekomen voor en door de inwoners van onze wijken, buurten en dorpen. Op basis van een positieve houding wordt er gefocust op de toekomstbeelden van onze inwoners, welke gevangen zijn in het AIV ten einde een heldere koers en gebied gebonden prioritering te verwoorden voor de lange termijn.

Prettige woon en leefomgeving in dorpen en wijken

Het doel van het AIV en de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) is een verdere verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, zowel feitelijk als in de veiligheidsbeleving. De welzijnsbeleving in de eigen woon en leefomgeving is groter naarmate sociaal-hinderlijk gedrag minder kans krijgt. Zichtbaar toezicht voedt bij veel mensen het besef dat een goede leefbaarheid ertoe doet. Met de handhaving als stok achter de deur groeien de veerkracht en het vertrouwen van bewoners, omdat men zich gesteund weet bij de zorg voor het sociale klimaat in de woonomgeving.
Ook de stelselmatige aanpak van ondermijning, radicalisering, extremisme en regionale veiligheidsthema’s hebben een doorwerking naar de veiligheid in onze samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021

Het uitvoeringsprogramma  is een weergave van relevante veiligheidsthema’s en de vertaling naar concrete activiteiten binnen onze gemeente. De aanpak kent een sterk preventief karakter en beoogt de veerkracht van de inwoners te vergroten. Dit met het doel een leefbare en veilige samenleving te stimuleren. Naast de Singelwijk krijgen de oude kom en het middengebied van Volendam prioritaire aandacht.

Uitvoeringsprogramma Handhaving Openbare Ruimte 2021

Dit programma bevat de speerpunten van de gemeente in het realiseren van een veilige woon, werk en leefomgeving. Toezicht en handhaving van de boa’s zijn essentieel. Zij pakken allerlei grote en kleine ergernissen aan en beperken hinder en overlast in de openbare ruimte.
Het uitvoeringsprogramma bevat de geprioriteerde thema’s waar zij aan werken.

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
De regionale samenwerking in de politie-eenheid Noord-Holland wordt de komende jaren vormgegeven aan de hand van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV). Het IMV bevat gemeente overschrijdende thema’s die door gemeenten, openbaar ministerie en politie als prioriteit worden gezien en waaraan de partijen zich committeren als extra regionale inspanning. Het gaat om ondermijning, zorg en veiligheid, Contra-terrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme  Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. Prominent thema is Zorg en Veiligheid. Dit wordt in de vorm van “Allen voor Een” in 2020 met kracht voortgezet.

Evaluatie beleidsnota evenementenveiligheid ‘Een dijk van een evenement’
De gemeente ontvangt jaarlijks vele aanvragen voor evenementen. Ons beleid is beschreven in de nota "Een dijk van een evenement". Deze nota wordt geëvalueerd. Doel van de evaluatie is een heldere en voorspelbare wijze van het vergunningsverleningsproces te beschrijven, ook ten behoeve van aanvragers. Hierbij speelt de  nieuwe Algemene plaatselijke verordening (APV) eveneens een belangrijke kaderstellende rol. In een nieuwe versie van het evenementenbeleid zal de inhoudelijke samenhang met nieuw beleid (toerisme, havenfront, terrassenbeleid) worden vervat. De kaders uit deze beleidsvelden zullen inhoudelijk richtinggevend zijn voor het vergunningsverleningsproces.

De beleidsuitvoering omvat verder onder andere de invulling van:

- Samenwerking politie. Boa’s en wijkagenten gaan samen werken vanuit pand Zeestraat 35A.
- Regionale samenwerking o.a. Veiligheidshuis en TopX, Zorg en Veiligheid, CTER, RIEC, Samen Veilig.
- Programma LEF
- Jongerenwerk (vrnl. medefinanciering aan dit vanuit afdeling Samenleving gecoördineerde project.)
- Buurtbemiddeling
- Cameratoezicht
- Vuurwerkoverlast aanpak
- Veiligheid op het open water (dienstverleningsovereenkomst met Reddingsstation Warder)
- Aanpak overlast uitgaansgebied Oude Kom en Zuideinde met o.a. cameratoezicht
- Publieksveiligheid tijdens evenementen (o.a. kermissen)

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

5.308.029

5,6 %

Baten

335.819

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:42:16 met de export van 10/16/2020 13:47:16